Manuál pro učitele

Czech Express 1
Lekce 1

Téma: Pozdravy a školní fráze. Představení.

Komunikace: Studenti se seznámí s pozdravy a "školními frázemi" a naučí se stručný dialog při představení.ě se představit.

 

Gramatika: Studenti se seznámí se základními pravidly výslovnosti a s konjugací slovesa být (pozornost se soustřeďuje zejména na formy, které jsou důležité pro komunikaci (já, ty, vy). Studenti si ozřejmí rozdíl mezi neformálním a formálním dialogem.

POZOR: V této lekci se v souvislosti s otázkou Odkud jste/jsi? zmiňuje i genitiv (z Anglie/Německa/Ruska), ale studenti ho vnímají pouze informativně.

Vstupní aktivita 1: Seznámení se studenty. Učitel napíše na tabuli následující dialog a představí se studentům. Tento dialog může napsat i ve dvou fázích (nejdřív svoje věty a pak připsat jinou barvu repliky, které budou říkat studenti).

Já jsem XY. – Já jsem AB.

Těší mě. – Mě taky.

Poznámka 1: Je na učiteli, zda se rozhodne seznámit zde studenty i s neformálním A ty? Není to třeba, neboť rozdílem mezi formálním a neformálním dialogem se dále podrobně zabývá lekce 1.

Poznámka 2: V tomto dialogu záměrně nepoužíváme frázi Jak se jmenujete? Tato fráze je typická pro školu, úřad, výslech na policii apod. ale neodpovídá situaci, kdy se navzájem představují dospělí lidé.

Aktivita 1: Řetěz. Jeden student řekne druhému: Já jsem XY. A vy? Druhý student odpoví a obrátí se s toutéž otázkou ke třetímu studentovi, ten ke čtvrtému apod.

Aktivita 2: Míč. Stejné jako Aktivita 1, ale studenti si navzájem házejí míčem. Kdo míč chytí, představí se (Já jsem John.)

Vstupní aktivita 2: Co umíte česky? Učitel gesty/mimikou/zprostředkovacím jazykem naznačí, aby studenti říkali všechna česká slova, která sami znají (pozdravy, základní dorozumívací fráze, názvy jídel atd.). Zapisuje je podle jejich diktátu na tabuli (stačí cca 10 slov). Průběžně ověřuje, zda všichni studenti rozumí. Poté učitel v napsaných slovech pak učitel zdůrazní všechny jazykové jevy, které by studentům mohly dělat problémy (dlouhé samohlásky, háčky apod.). Studenti čtou ještě jednou, učitel kontroluje a koriguje výslovnost.

Poznámka: Málokdy se stane, aby studenti neznali česky vůbec nic. Pokud taková situace nastane, učitel napíše několik jednoduchých výrazů sám (např. dobrý den, ahoj, čau, pivo, robot atd.)

str. 8/Pozdravy a fráze

Cílem této stránky je poskytnout studentům přehled nejčastějších frází sloužících ke komunikaci s učitelem i mezi nimi. POZOR: Studenti se je zatím nemají naučit! Mnohé z nich totiž budou, jak uvidíme níže, viset ve třídě na tabulí a studenti je tak budou mít stále na očích. Individuální studenti si je můžou kdykoliv nalistovat.

Jak postupovat? – Učitel si předem rozstříhá obrázky na této stránce a rozdá obrázky studentům. Studenti poslouchají nahrávku a řadí obrázky podle poslechu. Učitel kontroluje (velmi vhodně lze využít meotar). Učitel upozorní studenty na obtížné výslovnostní jevy a kontroluje výslovnost.

(Poznámka: pro zopakování bez obrázků lze využít Schéma 1A).

Pro studenty se zprostředkovacím jazykem učitel vytiskne a rozstříhá Schéma 1B. Studenti odhadují význam a přiřazují anglický překlad k obrázkům v knize. Pro studenty bez zprostředkovacího jazyka učitel vysvětluje obrázky tak, že zahraje situaci mimikou nebo gesty. Poté učitel nalepí předem připravené následující výrazy z textu na/nad tabuli.

Jak se řekne česky...?

Co znamená ...?

Nerozumím. Ještě jednou, prosím.

Jak se to píše?

Prosím vás, ...

Zkontroluje, zda všichni studenti rozumí.

Aktivita 1: Odezírání. Učitel němě (pouze rty) naznačuje výslovnost jednotlivých výrazů. Studenti odezírají a snaží se uhodnout, co říká. Můžou mít přitom otevřené učebnice se stránkou 8.

Aktivita 2: Tichá pošta. Učitel zašeptá jednomu studentovi např. Jak se řekne česky...? Studenti si větu šeptem posílají dál, poslední ji řekne nahlas.

str. 9/cv. 2

Studenti poslouchají a opakují.

Aktivita: Učitel předem rozstříhá Schéma 1C. Studenti řadí kartičky tak, jak slyší. Pak čtou sami pro kontrolu.

str. 9/ bublina vpravo nahoře

Aktivita 1: V této bublině najdete specifické české hlásky. Učitel čte, studenti opakují.

Aktivita 2: "Chňapačka" (grab game). K této hře použijte Schéma 1P. (Studenti už byli ve cvičení 2 upozorněni na rozdíl mezi krátkými a dlouhými samohláskami a měkkými a tvrdými hládkami, takže do této aktivity je oproti bublině zařazen i kontrast a – á, e – é, c – č, s – š apod.) Průběh hry: Rozstříhat, rozložit na stůl textem nahoru. Učitel čte jednotlivé hlásky, studenti je chytají neboli "chňapají". Vítězí ten, kdo jich měl nejvíc. Poté všichni čtou hlásky, které nasbírali.

Aktivita 3: Diktát + bingo.

Učitel nejdřív vyzve studenty, aby u na přeskáčku diktovali hlásky z bubliny. Zapisuje je na tabuli podle diktátu. Po dvou třech hláskách může vyzvat někoho ze studentů, aby zápis prováděl místo něj. Hlásky se můžou i opakovat. Když je na tabuli dostatečný počet hlásek, vyzve učitel studenty, aby si každý z tabule opsal 5 libovolných hlásek na svůj papír. Poté pantomimicky předvede studentům, že vždy jednu hlásku nahlas přečte a smaže z tabule. Kdo z nich má tuto hlásku napsanou, přeškrtne si ji na svém papíře. Kdo přeškrtne všech pět hlásek, má bingo a vyhrává. Hra samozřejmě pokračuje až do úplného smazání tabule.

Aktivita 4: Pokud chcete procvičit české hlásky komplexně, použijte Schéma 1U. V tomto schématu najdete jednotlivě hlásky a slabiky ze cvičení 9/2 a i z bubliny.

str. 9/cv. 4

Pozdravy můžete zopakovat pomocí Schéma 1V.

str. 9/cv. 5

Aktivita 1: Doplňte slova do básničky. Schéma 1H.

Aktivita 2: Poslouchejte. Složte básničku podle poslechu. Schéma 1I (obsahuje 2 cvičení). Rozstříhat, skládat.

str. 10/Dialogy

1. poslech Dialogů 1 a 2 (bez textu, se zavřenou učebnicí): učitel požádá studenty, aby ve Schéma 1D zatrhli jména osob a zemí, která slyší v obou dialozích.

str. 10/cv. 6

2. poslech: Pokud studenti znají jména zemí z předchozí aktivity, ve cvičení 6 jména zemí pouze zaškrtnou. Jinak spojeno s poslechem.

Aktivita 1: Dialogograf (zápis dialogu pomocí piktogramů). Učitel může zapsat jeden dialog (např. formální dialog) pomocí tzv. piktogramů a studenti ho podle nich rekonstruují. Tato aktivita se zprvu zdá obtížná, ale pokud si na ni učitel zvykne, zvládá ji velmi dobře a pro studenty je opravdu velmi přínosná.

Zde je příklad zápisu Dialogu 1:

1. dvě ručičky nebo dvě figurky, jak si podávají ruce (= Dobrý den)

2. dvě ručičky nebo dvě figurky, jak si podávají ruce (= Dobrý den.)

3. DB (=Já jsem David Brown.)

4. IS (= Já jsem Irina Solovjova.)

5. smějící se smajlík (=Těší mě.)

6. smějící se smajlík (=Mě taky.)

7. mapa + otazník (=Odkud jste?)

8. R + otazník (= Jsem z Ruska. A vy?)

9. GB (=Jsem z Anglie.)

10. odcházející figurka (=Promiňte, musím jít.)

11. smutný smajlík + mávající ruka (=To je škoda. Mějte se hezky. Na shledanou.)

12 . mávající ruka (Na shledanou.)

(Vysvětlivky: Čísla označují pořadí vět v dialogu. Tučně vyznačené píše/maluje učitel na tabuli. V závorce je výrok z dialogu, který je piktogramem vyjádřen.):

Aktivita 2: Roleplay. Nová identita. Schéma 1G. Lze doplnit obrázky z http://www.google.com.

POZOR: Učitel musí určit, zda studenti budou používat formální nebo neformální oslovení! Velmi praktické je stanovit již v první hodině, že studenti si mezi sebou budou tykat, s učitelem si budou vykat. Není v tom nějaká nadřazenost učitele, ale praktická potřeba procvičovat i vykání.

Aktivita 3: Procvičení formálního a neformálního oslovení. Učitel si předem připraví obrázky lidí různého věku. Jeden po druhém je ukazuje studentům. Studenti určují, jaký vztah k tomu člověku budou mít, zda formální nebo neformální. Nemusí se vyjadřovat takto explicitně. Stačí, když reagují pouze pozdravy:

Učitel: ukazuje obrázek

Student: Dobrý den!

Učitel: ukazuje obrázek

Student: Ahoj!/Čau!

(Aktivita Petry Bulejčíkové.)

Aktivita 4: Opakování dialogů 1 a 2. Seřaďte dialogy. Schéma 1E. Rozstříhat, skládat, kontrola na meotaru NEBO řadit pomocí čísel.

Aktivita 5: Opakování dialogů 1 a 2. Doplňte slova z tabulky do textu. Schéma 1F.

Aktivita 6: "Párovačka". Schéma 1Q. Procvičení nebo zopakování základních pozdravů a frází. Rozstříhat, promíchat, rozdat studentům po jedné kartičce. (POZOR na počet studentů – kartičky musí "jít do páru"!) Studenti chodí po třídě a hledají výroky, které lze spárovat. Kartičky si ovšem nesmějí ukazovat. Když se pár najde, zůstane spolu. Po dokončení hry všechny páry přečtou nahlas svůj "minidialog" (např. Dobrý den. – Dobrý den.).

str. 11/cv. 10

Studenti si doplní vlastní údaje k poslednímu obrázku. Můžou se zde namalovat nebo vlepit svoji fotografii.

str. 11/cv. 11

Před tímto cvičením by se měly názvy zemí přečíst. Poté je studenti zařazují na linky podle čísel.

Aktivita 1: Chňapačka (grab game) na názvy zemí. Schéma 1K.

Aktivita 2: Dešifrujte názvy zemí ve Schéma 1J.

Aktivita 3: Procvičení rodu (názvy zemí) v návaznosti na genitiv sg. Schéma 1Y. Studenti nejdřív čtou názvy zemí a ukazují je na mapě. Poté doplňují země do tabulek rodu a tvoří genitiv g.

str. 11/Tabulka

Procvičení slovesa být.

Konjugaci slovesa být můžete procvičit pomocí

Schéma 1L (rozstříhat, skládat)

Schéma 1M (doplnit tabulku).

Schéma 1W (doplnit celou tabulku)

str. 15/Komiks

Aktivita 1: Učitel vypíše na tabuli slova a výrazy, která jsou pro studenty nová. Budou to nejspíše slova: dobré ráno, ach jo, problém, s dovolením, auuuu, slon, dále, nová studentka, profesor, slečna, z Prahy, z autobusu. Pak vyzve studenty, aby si je navzájem pokusili vysvětlit (pantomimou, obrázkem apod.) – velmi často totiž někteří začátečníci alespoň některá slova znají. Slova, která žádný student nezná, vysvětlí učitel. Pak učitel rozdá studentům předem připravený komiks se všemi bublinami vymazanými Schéma 1R. Studenti se snaží hádat, co v které bublině bude. Poté učitel pustí studentům celý komiks (bez textu). Studenti poslouchají a porovnávají své dialogy s nahrávkou (většinu situací by se jim mělo podařit odhadnout správně). Poté si najdou příslušnou stránku (str. 15) v učebnici a konfrontují s ní svůj text.

Varianta: Studenti můžou na vymazaný komiks přikládat rozstříhané dialogy ze Schéma 1X.

Aktivita 2: Lze využít taky částečně vymazaný komiks Schéma 1S.

Aktivity po dokončení lekce

Projekt 1

Po dokončení lekce může učitel zadat studentům samostatné vypracování Projektu 1 Schéma 1N. Do rámečků učitel nebo studenti vlepí fotku nebo namalují obrázek známé osobnosti (lze vystříhnout z časopisu nebo najít na internetu, např. http://www.google.com). Studenti mají za úkol vytvořit formální a neformální rozhovor s nějakoým slavným člověkem nebo oblíbeným hrdinou (Mickey Mouse, Gandalf apod.)

Test 1

Po dokončení lekce můžete zadat studentům opakovací test Schéma 1O, varianta pro učitele Schéma 1T.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :