Manuál pro učitele

Czech Express 1
Lekce 3

Komunikace: V této lekci se studenti naučí poskytovat i přijímat základní kontaktní údaje, tj. telefonní čísla a e-mailové adresy. Naučí se tvořit jednoduché dialogy včetně pozvání.

Gramatika: Studenti se naučí čísla 0 – 10, která procvičí na telefonních číslech. Seznámí se taky s  modely konjugace (-Á, -Í, a -E verba) v přítomném čase, dvanácti dalšími základními slovesy a kontrukcí rád/ráda dělám. Okrajově jsou uvedeny časové výrazy (každý den, často atd.) a negace (nikdy ne...). Záleží na učiteli, jak moc je bude procvičovat.

str. 26/cv. 1

 

Studenti poslouchají čísla z audia a dopisují je na linky pod číslicemi.

 

Aktivita 1: Procvičení čísel. Chňapačka. Učitel zapíše čísla číslicemi a dá kartičky na stůl/nalepí je na tabuli lze dobře použít žluté samolepící papírky). Pak učitel čte čísla a studenti "chňapají" to, co slyší. Po dokončení hry každý student přečte svá čísla a pro kontrolu je ukáže ostatním.

Aktivita 2: Učitel napíše na tabuli výrazy Kolik je, plus a mínus. Studenti si navzájem dávají matematické příklady: Kolik je 1 + 2?

Aktivita 3: Chodička Schéma 3U. Studenti chodí po třídě a ptají se navzájem na telefonní čísla.

Tabulku lze rozšířit o otázku Jaký máš/máte e-mail? Pozor však na potíže se spellingem!

str. 26/cv.2

1. poslech Dialogu 1 (bez textu). Schéma 3T. Studenti poslouchají a zatrhávají.

2. poslech (s textem). Studenti doplňují informace.

Str. 26/ 4

1. poslech Dialogů 2 a 3. Schéma 3A. Rozstříhat a skládat. Lze taky pouze vpisovat čísla.

2. poslech Dialogů 2 a 3: Studenti hledají a podtrhávají formy sloves v přítomném čase, všímají si koncovek.

str. 27/Modely konjugace

Poznámka: Schéma 3N s modely konjugace lze vytisknout, zvětšit a vyvěsit ve třídě tak, aby je studenti měli stále na očích.

Aktivita 1: Další procvičení modelů konjugace Schéma 3C (obsahuje tři cvičení). Pro seřazení sloves v rámci modelů konjugace lze využít i Schéma 3M (rozstříhat, skládat).

Aktivita 2: Procvičení modelů konjugace. Rozstříhat, skládat. Schéma 3D.

Aktivita 3: Opakování modelů konjugace Schéma 3V. Studenti samostatně doplňují tabulku. Pak konzultují ve dvojicích, příp. společně opravují na meotaru.

str. 27/6

Aktivita 1: Obrázky k procvičení nových sloves Schéma 3Y (s textem) nebo Schéma 3X (bez textu).

Aktivita 2: Procvičení nových sloves. Schéma 3F.

Aktivita 3: Procvičení nových sloves. Šarády. Učitel rozdělí studenty na dva týmy. Vždy jeden student z každého týmu jde k učiteli. Učitel ukáže kartičku s obrázkem slovesa nebo kartičku s napsaným slovesem. Student jde ke svému týmu a předvádí dané sloveso. Ostatní hádají, kdo uhodne první, dostane kartičku (=bod).

Aktivita 4: Učitel si předem připraví obrázky ze Schéma 3Y a očísluje je (je jich celkem 12). Rozvěsí je na přeskáčku po třídě na různá místa (v papírnictví lze k tomuto účelu koupit hmotu na lepení). Vyzve studenty, aby si na svůj papír napsali čísla od jedné do dvanácti. Poté studenti chodí po třídě a připisují slovesa v prézentu.

Aktivita 5: Drilová aktivita k procvičení nových sloves (této aktivitě se říká "chumelenice") Schéma 3O. Rozstříhat, promíchat, rozdat studentům po jednom papírku. Každý student, který má papírek se slovy teď dělat , tvoří otázku Co teď děláš? Každý student, který má papírek se slovesem, tvoří odpověď v přítomném čase, např. Tancuju na diskotéce. Poté si oba papírky vymění a pokračují v drilu.

Aktivita 6: Procvičení nových sloves Schéma 3G (obsahuje 3 cvičení).

Aktivita 7: Procvičení nových sloves Schéma 3S. Tyto kartičky využijeme pro mnoho aktivit, např. opakování sloves, procvičení otázek, konstrukce rád dělat, negativních vět (nikdy nedělám) apod. Dril probíhá tak, že učitel ukáže sloveso a student vytvoří celou větu v předem určené formě (pracovat – Pracuju na počítači./Pracuješ na počítači?/Rád pracuju na počítači./Nikdy nepracuju na počítači.)

Aktivita 8: Procvičení konstrukce rád/ráda + aktivita. "Chodička" (walk-talk activity). Schéma 3W. Studenti chodí po třídě a ptají se navzájem. Do kolonek ANO/NE vpisují jména spolužáků. Poté se učitel ptá: Kdo nerad vaří? Kdo rád tancuje? atd.

str. 27/cv. 8

Procvičení časových adverbií. Učitel probere se studenty významy adverbií ve škále. Pak napíše na tabuli 3 typy odpovědí: Ano, .../Ano, ale .../Ne, ... Poté následuje dialog:

Učitel: Nakupujete v supermarketu?

Student: Ano, často./Ano, ale málokdy./Ne, nikdy.

 

Aktivita: Procvičení sloves a časových výrazů ze cv. 8. "Chodička" Schéma 3Z. Studenti chodí po třídě a ptají se navzájem. Zapisují jména.

Varianta s infinitivy Schéma 3AA.

 

str. 28/cv. 10

 

"Memory test." Schéma 3H. Studenti doplňují slova, která si pamatují. Kontrola mezi sebou ve dvojicích nebo poslechem.

str. 31/Komiks

Aktivita 1: Schéma 3I. Kvíz ke komiksu.

Aktivita 2: Schéma 3J. Rozstříhat, skládat.

Aktivita 3: Částečně vymazaný komiks Schéma 3.

Aktivita 4: Zcela vymazaný komiks Schéma 3.

Aktivity po dokončení lekce:

Aktivita k zopakování lekce 3: Párovačka Schéma 3P. Učitel rozstříhá papírky podle linek (pozor na počet studentů - rozstříhané papírky musí být možné spárovat!). Pak je promíchá a rozdá studentům. Studenti chodí po třídě a hledají se do páru tak, aby utvořili minidialog (Vaříš guláš? – Ne, vařím špagety). Pak své dialogy pro kontrolu přečtou.

Projekt 3

Projekt: Schéma 3K.

 

Varianta projektu: Učitel přinese studentům výstřižky lidí z různých časopisů. Dbá na to, aby lidé na fotkách byli věkově i typově co nerozmanitější Rozdělí studenty do dvojic nebo trojic a dá každému týmu 1 velký papír, nůžky a lepidlo. Úkolem studentů je sestavit portrét minimálně třígenerační rodiny a připsat ke každému jeho charakteristiku na základě těchto otázek:

Jak se jmenuje?

Co dělá?

Kolik mu/jí je?

Co rád dělá?

Co nerad dělá?

Text připíší studenti přímo pod nalepený obrázek. Všechny projekty se poté vystaví na nástěnce.

Varianta projektu: Učitel napíše na papír 15 jmen slavných žijících Čechů, např. Schéma 3Q. Rozdělí studenty na tři skupiny. Každá skupina má za úkol zjistit na internetu, kdo je 5 lidí a zjistit o nich pokud možno co nejvíce podrobností. Poté chodí po třídě a zjišťují zbylá jména od dalších skupin. (Na této aktivitě se podílela Veronika Siňorová).

Test 3

Po dokončení lekce můžete zadat studentům opakovací test Schéma 3L, část pro učitele Schéma 3R.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :