Manuál pro učitele

Czech Express 1
Lekce 5

Komunikace: Studenti se naučí objednávat si jídlo v restauraci, platit a dávat spropitné. Seznámí se i s přechodem od formálního oslovení k neformálnímu (Dialog 1 na straně 42).

Gramatika: Studenti se naučí čísla 0 – 1000, výrazy mít rád, chtít a dát si a akuzativ ag. (kromě životných maskulin) a částečně i pl. (lexikálně na výrazech knedlíky, brambory apod.)

str. 42/cv. 1

 

Při procvičení čísel 0 – 1000 lze použít aktivity popsané v předchozích lekcích (chňapačka, bingo, matematika, šibenice, obrázek typického českého jídla polepený nalepovacími papírky s čísly – studenti čtou jednotlivá čísla a učitel odlepuje papírky, atd.) Viz taky Jazykové hry na www.czechstepbystep.cz.

 

Vstupní aktivita k dialogům:

Učitel napíše na tabuli Jídlo a pití a "vytahá" ze studentů názvy jídel a pití, které znají. Poté může se studenty projít jídelní lístek na str. 44/cv.12. Studenti si navzájem vysvětlují názvy jídel, učitel doplňuje a monitoruje.

Aktivita: Procvičení názvů jídel, číslovek a otázky Kolik stojí...? Schéma 5M.

str. 42/cv. 2

Studenti dostanou rozstříhané názvy jídel ze Schéma 5L. Jejich úkolem je samostatně přiřadit je k obrázkům ve cvičení a najít ve slovníčku jejich význam. Tato jídla se posléze objeví v Dialogu 2.

str. 42/cv. 3

Vstupní aktivita: Studenti se dívají na fotografie (možné ofotit a zvětšit). Přemýšlí, co lidé říkají v těchto situacích.

1. poslech (bez textu) Schéma 5B. Studenti doplňují vynechaná slova..

Aktivita 1: Zopakování dialogů 1, 2 a 3. Schéma 5C. Rozstříhat, skládat.

Aktivita 2: Procvičení Dám si.../chtěl bych + akuzativ. Dril Schéma 5Q. Lze používat několika způsoby:

a) Učitel ukazuje studentům lístečky s jídly a oni reagují: Maso a knedlíky. – Dám si maso a knedlíky.

b) Studenti si každý vylosují dva lístečky a zeptají se partnera: Dáš si...? Partner reaguje.

c) Lze hrát i jako tzv. "chumelenici", tj. studenti chodí po třídě, ptají se a odpovídají, a pak si vždy lístečky vymění.

 

Aktivita 3: Procvičení Dáte si... + akuzativ. "Chodička" (walk-talk activity) Schéma 5R. Rozstříhat, přeložit tak, aby byl na jedné straně obrázek a na druhé text. Rozdat studentům. Studenti chodí po třídě, drží lístečky tak, aby byly vidět jenom obrázky. Tvoří dialogy:

Student A (který drží pivo): Co je to?

Student B (který vidí obrázek piva): Pivo.

Student A (čte text, používá akuzativ): Dáte si světlé pivo nebo černé pivo?

Student B (reaguje): Dám si světlé pivo.

str. 43/cv. 9

Opakování cvičení. Schéma 5D. Učitel může cvičení upravit (např. vymazat slova).

str. 43/cv. 10

Aktivita 1: Procvičení sloves Schéma 5T. Studenti chodí po třídě a ptají se Jíš hovězí maso? Pokud je odpověď negativní, studenti si zapíšou jméno. Kdo vyplní všechny kolonky, vyhrává.

Aktivita 2: Dril k procvičení sloves. Schéma 5U. Rozstříhat. Učitel ukáže studentům vždy jedno sloveso. Student reaguje tak, jak se předem domluví s učitelem (např. provičuje první osobu, otázku, negaci apod.

str. 44/cv. 12

Aktivita 1: Jídelní lístek A/B. Schéma 5M. Studenti pracují v párech, jeden má díl A, druhý B. Doplňují informace a kompletují jídelní lístek.

Aktivita 2: Procvičení rodu substantiv (jídlo, pití) Schéma 5V. Studenti nejdříve spojují vhodná substantiva a adjektiva z tabulek 1 a 2. Zapíšou substantiva do sloupců v tabulce 3. Spojují substantiva a adjektivum dobrý z tabulky 4 a tvoří věty typu: Čokoládový dort je dobrý.

Aktivita 3: Vaše restaurace. Schéma 5N. Studenti pracují v párech. Jejich úkolem je vytvořit jídelní lístek "vlastní" restaurace. Lze vyzdobit obrázky z www.google.com, různými typy písma, nalepenými obrázky z časopisů apod. Lze využít i jako samostatný projekt.

Aktivita 4: Schéma 5F. Roleplay. Studenti si vylosují situace. Pracují v párech a dělají na zadané téma dialog. Učitel pomůže vysvětlit zadání, ale jinak nechá studenty pracovat samostatně.

str. 47/Komiks

Aktivita 1: Schéma 5H. Rozstříhat, skládat.

Aktivita 2: Zopakování komiksu. Studenti doplňují výrazy z tabulky. Schéma 5G.

Aktivita 3: Částečně vymazaný komiks Schéma 5O.

Aktiva 4: Zcela vymazaný komiks Schéma 5P.

Aktivity po dokončení lekce:

Projekt

Schéma 5S.

Test 5

Po dokončení lekce můžete zadat studentům opakovací test Schéma 5J, část pro učitele Schéma 5K.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :