Manuál pro učitele

Czech Express 2
Lekce 10

Komunikace: Studenti si osvojí fráze používané při rezervaci pokoje v hotelu a koupi nebo pronájmu bytu/domu. Porozumí českým reáliím a zkratkám používaným v inzerátech na nemovitosti (RD, 2 + 1, kk apod.) a naučí se základní slovní zásobu týkající se bydlení. Naučí se hodnotit kvalitu pomocí adjektiv včetně barev.

Gramatika: Studenti se opět setkají s akuzativem sg., který už znají z lekce 2 (Model: Mám bratra a sestru) a z lekce 5 (Model: Dám si šopský salát, česnekovou polévku a černé pivo). Seznámí se i s nominativem a akuzativem plurálu, který si do této doby osvojovali především lexikálně (knedlíky, brambory apod.). V gramatické části si osvojí a procvičí užití prepozic pro, na a za a dvojice prepozic od – do. S prepozicemi od – do se zde pojí datum, které si studenti v této fázi výuky osvojují spíše pasivně tak, aby mu porozuměli. Učitel může ve třídě vyvěsit tabulku dat Schéma 10K a/nebo upozornit na tabulku dat v brožurce Čeština v kostce/Czech Grammar in a Nutshell/Tschechische Grammatik auf einen Blick (viz Publikace).

 

Poznámka: V tabulce akuzativu sg. a pl. na str. 31 učitele zarazí nesprávný výraz malé ... auta. Jde však o záměrné zjednodušení – domnívám se totiž, že v této fázi výuky nemá cenu upozorňovat studenty na tvar adjektiv neuter v plurálu (malá auta). Zdá se mi navíc, že výrazy typu malá auta, hodná děvčata, nová letadla apod. zní již v současné mluvené češtině hyperkorektně. Možná se mýlím, ale myslím, že vývoj směřuje ke kodifikování koncovky (samozřejmě alternovaného kolokviálním ) i u adjektiv neuter. (Ostatně koncovka-á je zde pokud vím uměle vytvořená jazykovými brusiči – Božena Němcová psala Byly to hezké koťata májové....)

 

 

str. 30/Vstupní aktivita

 

Učebnice jsou zavřené. Učitel napíše na tabuli téma lekce Hotel, byt, dům. Poté "vytahá" (elicituje) ze studentů slova, která případně již znají a která se k danému tématu vztahují. Píše je na tabuli, kontroluje výslovnost.

 

str. 30/cv. 1

 

Studenti hledají významy jednotlivých slov a připisují je k obrázku. Můžou pracovat se slovníkem, naprosto to však není nutné (lze vysvětlovat situačním kontextem, např. Ložnice je pokoj, kde spím, nebo obrázkem – učitel může při vysvětlování slov malovat vlastní obrázek, nebo si okopírovat obrázek z učebnice a ukazovat na něm).

 

Aktivita 1: Osvojení a procvičení slovní zásoby. Učitel nakreslí na tabuli jednoduché schéma (půdorys) vlastního bytu. Nechá studenty, aby hádali, jak se jednotlivé místnosti jmenují (V této fázi se můžou objevit nové výrazy, ovšem pozor, není třeba slovní zásobu rozšiřovat příliš.)  Pak vyzve studenty, aby pracovali v páru. Každý z nich  nakreslí schéma vlastního bytu/domu a navzájem hádají, co je co.

 

Aktivita 2: Osvojení a procvičení slovní zásoby. Učitel rozloží na zem/pověsí po třídě očíslované obrázky interiérů. Studenti mají za úkol co nejdříve obejít nebo oběhnout všechny obrázky a napsat jejich názvy. Pokud chce učitel aktivitu urychlit nebo předejít chybám v pravopisu, může použít Schéma 10M.  V tomto případě studenti pouze dopisují čísla obrázků.

 

 

str. 30/cv. 3

 

Poznámka: Při práci s textem uplatňuju metodu, které říkám PPM – poslouchat, porozumět, mluvit. Spočívá v tom, že studenti nejprve příslušný text nebo dialog minimálně dvakrát (ideálně třikrát) poslouchají. Tyto vstupní poslechy vždy provází zadání úkolu. Pro první poslech je úkol vždy velmi snadný (např. zjistit, jak se mluvčí jmenují a kde jsou). Úkol při druhém poslechu je už složitější (např. doplnění informací). Teprve poté studenti text analyzují pro detailní porozumění a sami čtou.

 

1. poslech (bez učebnice). Učitel ukáže studentům fotografie Iriny a Martina. Zeptá se: Co chce Irina?

Co chce Martin? Studenti poslouchají oba dialogy a odpovídají. Při prvním poslechu zcela postačí, když studenti pochytí, že Irina chce pokoj v hotelu a Martin chce byt.

 

2. poslech (s učebnicí). Studenti poslouchají a doplňují oba dialogy. Výsledek porovnají ve dvojicích a poslouchají pro kontrolu nejasností ještě jednou.

 

Analýza textu (s učebnicí). Poté si studenti otevřou učebnice, text si potichu čtou a samostatně překládají pomocí slovníčku na str. 36. Učitel dovysvětlí to, čemu studenti neporozuměli. Teprve pak následuje hlasité čtení ve dvojici.

 

 

Aktivita: Zopakování Dialogu 1 a 2. Schéma 10A. Rozstříhat, skládat. Kontrola poslechem.

 

str. 31/Tabulka A. sg. a pl.

 

V tabulce je bohužel chyba: místo Mi je zde zkratka Ma. Omlouvám se, opravím.

 

 

str. 31/cv. 7

 

Aktivita: Procvičení gramatiky. Schéma 10D.

 

str. 32/11

 

Aktivita: Zopakování nebo procvičení dialogu Schéma 10B.Studenti doplňují slova z tabulky. Pak kontrolují poslechem.

 

Aktivita: Celkové procvičení prepozic Schéma 10C. Studenti doplňují prepozice. Pak kontrolují poslechem.

 

 

str. 33/cv. 14

Učitel by neměl zapomenout nejdřív "vytahat" (elicitovat) ze studentů, jaké barvy znají (studenti je ukazují např. na svetru, učebnici apod.)  K výuce barev si může taky připravit pastelky a vyzvat studenty, aby si jimi k tabulce barev v učebnici přimalovali barevné značky.

 

str. 33/cv. 15, 16

Studenti si vybarví obrázky podle barev z básničky a poslechu. Tato aktivita je sice poněkud infantilní, ale docela příjemně osvěží hodinu a většině studentů nevadí.

 

str. 33/cv. 18

Aktivita: Vhodné k opakování a procvičení textu. Studenti poslouchají a doplňují Schéma 10L.

 

str. 35/Komiks

Aktivita: Kvíz Schéma 10G. Studenti poslouchají komiks, zatrhávají nebo doplňují správné odpovědi.

Částečně vymazaný komiks Schéma 10E.

Zcela vymazaný komiks Schéma 10F.

 

 

Aktivity po dokončení lekce

 

Projekt Schéma 10J. Můj ideální dům.

 

Test Schéma 10H. Část pro učitele Schéma 10I.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :