Manuál pro učitele

Czech Express 2
Lekce 12

Komunikace: V této lekci se  studenti naučí pojmenovat jednotlivé části těla a osvojí si základní komunikací s lékařem. Naučí se vyjádřit, co je bolí a jak jim je a porozumí jednoduše vyjádřeným pokynům lékaře. Osvojí si taky pojmenování několika nejčastějších nemocí a potíží.

Gramatika: Oblast gramatiky je úzce spojena s lexikem a frazeologií. Studenti se zde znovu, a to již poněkolikáté, setkají s akuzativem sg. včetně osobních zájmen (Alberta bolí..., Irinu bolí..., Bolí mě...) a nově se objevuje i dativ sg., opět včetně osobních zájmen (Albertovi je..., Irině je..., Je mi...). Oba tyto pády se neučí samy o sobě, ale v těsné souvislosti s uvedenými strukturami. POZOR: krátké formy osobních zájmen v akuzativu a dativu (mi, mě...) jsou členy tzv. druhé logické pozice ve větě, tj. místa v české větě, kde se soustřeďují nepřízvučná enkliktika (příklonky) – viz článek Syndrom Kalininského prospektu. To může studentům dělat potíže jak v samostatném projevu, tak v některých typech cvičení, např. Irinu bolí hlava./Bolí ji hlava.

 

str. 46/cv. 1

 

Studenti s pomocí slovníku/učitele/obrázku zjistí významy jednotlivých slov a dopíšou je k obrázku. Poté dá učitel  studentům cca 2 minuty na memorování nových slov. Pak vyzve studenty, aby zavřeli učebnice. Nová slova může procvičit či později zopakovat pomocí následujících aktivit.

 

Aktivita 1: Šibenice. Poté zavřou učebnice,  rozdělí se na 2 družstva a hrajou šibenici (viz Jazykové hry a aktivity).

 

Aktivita 2:  Učitel rozloží na zem/pověsí po třídě očíslované obrázky s částmi těla (to zní morbidně :-)), ale lze dobře vystříhat z časopisů). Lze použít i obrázky ze str. 49/cv. 15 nebo se jimi inspirovat. Studenti mají za úkol co nejdříve obejít nebo oběhnout všechny obrázky a napsat jejich názvy. Pokud chce učitel aktivitu urychlit nebo předejít chybám v pravopisu, může použít Schéma 12A.  V tomto případě studenti pouze dopisují čísla obrázků. Pozor: v tomto schématu jsou zvlášť slova oko a oči, ucho a uši, ruka a ruce, noha a nohy – musí tomu odpovídat obrázky! Lze i na čas jako soutěž.

 

Varianta pro individuální studenty: učitel čte názvy částí těla, student řadí obrázky.

 

Aktivita 3: Chňapačka Schéma 12B. Rozstříhat, rozložit na lavici. Studenti se rozdělí do dvou družstev,  vždy dva jdou k lístečkům. Učitel si ukáže na část těla (např. na oko nebo zvedne ruce apod.). Studenti se snaží lísteček s daným slovem uchopit jako první.

 

Aktivita 4: Strhávačka (stejný postup jako chňapačka, rozdíl je pouze v tom, že učitel napíše výrazy na žluté nalepovací papírky a nalepí je na tabuli).

 

Aktivita 5: Malovaný diktát. Učitel stojí před prázdnou tabulí/papírem a řekne studentům, že na tabuli/papíře je portrét (i když tam nic není). Nechá studenty rozhodnout, zda je to muž nebo žena. Pak namaluje hlavu a zeptá se studentů, co ještě postava nemá. Studenti říkají jednotlivé části těla. Můžou chodit malovat sami. Čím neumělejší obrázek je, tím lépe, protože bývá velmi komický. Tato aktivita může rovněž rozšířit počet nových slov (studenti vyžadují slova jako vlasy, vousy apod.)

 

str. 46/cv. 2

 

Poznámka: Při práci s textem uplatňuju metodu, které říkám PPM – poslouchat, porozumět, mluvit. Spočívá v tom, že studenti nejprve příslušný text nebo dialog minimálně dvakrát (ideálně třikrát) poslouchají. Tyto vstupní poslechy vždy provází zadání úkolu. Pro první poslech je úkol vždy velmi snadný (např. zjistit, jak se mluvčí jmenují a kde jsou). Úkol při druhém poslechu je už složitější (např. doplnění informací). Teprve poté studenti text analyzují pro detailní porozumění a sami čtou.

 

1. poslech dialogů (bez učebnice). Studenti poslouchají a odpovídají na otázky: Jaký problém má Irina? Jaký problém má Albert?

 

2. poslech (bez učebnice). Studenti poslouchají a doplňují schéma Schéma 12D. Výsledek porovnají ve dvojicích a poslouchají pro kontrolu nejasností ještě jednou.

 

Analýza textu (s učebnicí). Poté si studenti otevřou učebnice, text si potichu čtou a samostatně překládají pomocí slovníčku na str. 52. Učitel dovysvětlí to, čemu studenti neporozuměli. Teprve pak následuje hlasité čtení ve dvojici.

 

Aktivita: Opakování dialogů Schéma 12C. Rozstříhat, skládat.

 

str. 47/Tabulka zájmen

 

Aktivita: K osvojení a zopakování zájmen použijte Schéma 12E nebo Schéma 12F. Tyto tabulky lze okopírovat na fólii a promítnout na tabuli přes meotar. Studenti ji pak společně doplňují (např. každý tři formy), navzájem kontrolují pravopis, diakritiku a pod. Je dobré, když doplňování obou tabulek předchází přibližně dvouminutové memorování tabulky.

 

str. 49/cv. 18

 

Každý student si tajně vybere jeden obrázek a napíše k němu dialog (lze pracovat v páru). Poté čte nahlas ostatním studentům. Ti hádají, k jakému obrázku se dialog vztahuje.

 

str. 51/Komiks

 

Částečně vymazaný komiks Schéma 12G.

Zcela vymazaný komiks Schéma 12H.

 

Aktivity po dokončení lekce

 

Projekt Schéma 12I  

Test Schéma 12J – připravuje se. Část pro učitele Schéma 12K – připravuje se..

Hra "Kufr"  Schéma 12N.

 

Test 7 – 12

Po dokončení lekce můžete zadat studentům velký opakovací test lekcí 7 – 12  , část pro učitele .

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :