Manuál pro učitele

Czech Express 2
Lekce 7

Komunikace: Studenti si osvojí názvy lokalit a procvičí názvy zemí, se kterými se už seznámili v Lekci 1. Naučí se aktivně používat lokativ sg. a vyjádřit, kde jsou nebo kde byli.

Gramatika: Studenti si uvědomí, že "statická" slovesa typu být (pracovat, studovat, čekat atd.) se pojí s prepozicemi v/ve, na a u. Budou schopni rozlišit význam těchto prepozic a správně je používat. Studenti se rovněž naučí používat lokál sg. (ovšem ne v celé jeho šíří, ale pouze pro lokality). Pro použití prepozice u si osvojí model "u doktora", který by v této fázi měli používat jako celek (aniž by nutně věděli, že jde o genitiv sg.).

 

Poznámka 1: Pro základní pochopení a rozlišení zjednodušuju v této souvislosti významy prepozic v/ve, na a u takto:

v/ve = uvnitř (kontinenty, státy, města, vesnice, obchody, školy apod. – zde ukazuju na mapě světa od velkých celků až po maličké tečky, nebo kreslím zužující se trojúhelník s jednoduchými symboly kontinentu, země apod.)

na = na povrchu (na stole) či otevřená plocha (na náměstí, na letišti, na nádraží) + akce (na koncertě, na diskotéce). Učitel může přidat i informaci, že prepozici na mívají často instituce (na poště, na policii). Může též zdůraznit studentům, že celkově hovoříme o tzv. "na-slovech" (viz gramatika na str. 57), která si musíme zapamatovat.

u = vně lokalit (u školy) +  lidé (u doktora, u kamaráda)

 

Poznámka 2: Co se týče rozlišení a správného užití trojic prepozic v/ve, na, u (Lekce 7) a  do, na, k/ke (Lekce 9), učitel by měl studenty důrazně upozornit na skutečnost, že velmi dobrým pomocníkem je v tomto ohledu sloveso (viz Schéma 7R). Nezapomínejme totiž, že v mnoha jazycích se dynamické a statické významy překrývají (na rozdíl od češtiny, která je rozlišuje důsledně). Srv. např. anglické I have never been to London . I go to London. nebo ruské Ja v Prage. Ja idu Pragu. Právě sloveso pomůže studentům uvědomit si, zda použít prepozici ze "statické" (v/ve, na, u) či "dynamické" triády (do, na, k/ke). Srv. rovněž schéma Direction vs. Location na str. 79.

 

Vstupní aktivita: Učitel napíše na tabuli téma Lokality. Požádá studenty, aby mu diktovali všechny lokality, které znají (např. restaurace, supermarket...). Píše je na tabuli, kontroluje, zda všichni studenti rozumí, a opravuje výslovnost. Může je smazat pomocí hry Bingo (viz Jazykové hry) nebo procvičit pomocí hry Malovačka (viz o dva odstavce níže).

 

Varianta: Jako vstupní aktivitu lze použít i Schéma 7K s internacionálními slovy. Studenti čtou slova, trénují správnou výslovnost a odhadují význam.

 

str. 6/cv.1

Učitel ukáže studentům obrázky město a vesnice a vysvětlí význam těchto slov. Zeptá se, co je ve městě a co ve vesnici. Studenti vybírají slova z tabulky pod obrázky a odpovídají: Ve městě je... Ve vesnici je....

 

Aktivita: Osvojení a procvičení lokalit. Malovačka Schéma 7L. Učitel lístečky ze Schéma 7L předem nastříhá a případně vyřadí nevhodně výrazy. Rozdělí studenty do dvou týmů. Každý tým si připraví papír a tužku. Vždy jeden zástupce týmu jde k učiteli. Učitel mu ukáže lísteček s názvem lokality. Zástupce pak běží ke svému týmu a namaluje lokalitu, kterou viděl na lístečku. Nesmí přitom mluvit ani gestikulovat. Kdo první uhodne danou lokalitu, dostane lísteček od učitele a má bod.

 

str. 6/cv. 2

1. poslech textu (s učebnicí). Studenti zaškrtávají.

 

str. 6/cv. 3

2. poslech textu (s učebnicí). Studenti poslouchají a doplňují  dialog. Výsledek porovnají ve dvojicích a poslouchají pro kontrolu nejasností ještě jednou.

 

Analýza textu (s učebnicí). Poté si studenti  text  potichu čtou a samostatně překládají pomocí slovníčku na str. 12. Pak učitel vysvětlí to, čemu studenti neporozuměli. Teprve potom následuje hlasité čtení ve dvojici.

 

Aktivita 1: Opakování Dialogu Schéma 7A. Rozstříhat a skládat, nebo řadit pomocí čísel.

 

Aktivita 2: Procvičení prepozic v/ve, na, u  – Schéma 7O. Rozstříhat, skládat.

 

Aktivita 3: Procvičení statických sloves + prepozic + lokálu sg. (lokality). Párovačka Schéma 7B. Rozdat lístečky (musí jít do páru!). Studenti chodí po třídě a dělají páry. Poté kontrola hlasitým přečtením. Varianta pro individuální studenty: rozstříhat, skládat.

 

Aktivita 4: Procvičení prepozic + lokálu sg. (lokality). Dril "Chumelenice"  Schéma 7C. Studenti dostanou každý jeden lísteček s lokalitou. Chodí po třídě a tvoří neformální/formální otázky a odpovídají. Např. Kde jsi?/Kde jste? – V klubu. Poté si vždy lístečky vymění.

 

Aktivita 5: Procvičení prepozic + lokálu sg. (země).  Dril "Chumelenice"  Schéma 7D.

 

Poznámka: Otázku u Aktivity 4 a Aktivity 5 formuluje předem učitel. Může ji napsat na tabuli. Např.: Kde jsi? Kde jsi byl včera? Kde jsi byl o víkendu? Kde jsi byl v létě? Kde jsi byl minulý rok? atd.

 

Aktivita 6: Procvičení časových výrazů + prepozic + lokálu sg. (lokality).  Kvíz Schéma 7I. Studenti chodí po třídě, tvoří otázky a odpovídají. Byl jsi včera v kině? – Ano, byl jsem v kině./Ne, nebyl jsem v kině.

 

 

str.7/cv.6

V tomto cvičení se vyskytnou nová slovesa: bydlet, žít, čekat. Učitel by měl procvičit i jejich konjugaci.

 

str.8/cv.12

 

Aktivita: Rozšířený poslech Schéma 7E. Rozstříhat. Studenti poslouchají a řadí dialogy podle pořadí, ve kterém je slyší. Po kontrole jim učitel tyto rozstříhané lístečky sebere. Poté si studenti si otevřou učebnice, zapíšou do cv. 12 chybějící informace jako Memory Test. Zkontrolují si je nejprve mezi sebou a pak opět poslechem.

 

str. 8/cv. 13

Postup: Studenti si s učitelem nejdříve přečtou a vysvětlí úvodní text. Pak si prohlédnou obrázky (odshora dolů jsou zobrazeni pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková) a pod jednotlivé obrázky píšou, kde kdo byl (můžou to i jen říkat) a co tam dělal. Teprve poté poslouchají text. Jejich úkolem je odhalit, kdo ukradl brilianty. Řešení: Brilianty ukradla paní Okurková, protože říká, že byla u holiče a na kosmetice, ale obrázku je u hotelu Grand (jako zaměstnankyně tam měla snadný přístup i odpoledne a večer).

 

Poznámka: V poslechovém  textu k cv. 13 se vyskytnou slova a výrazy, které studenti nemusejí znát. Měli by však rozumět všem lokativům a být schopni je zaznamenat.

 

Aktivita: Opakování textu a procvičení poslechu (lokál sg.) Schéma 7J. Studenti poslouchají a doplňují lokality.

 

str. 9/cv. 20

Názvy zemí a jejich lokálové formy zde nezapomeňte pečlivě procvičit. Můžete použít i schéma Schéma 1K s názvy zemí, a to jednak jako "chňapačku", jednak jako dril (např. učitel ukazuje lísteček s nápisem Francie, student reaguje: Byl jsem/nebyl jsem ve Francii.).

 

Aktivita 1: Procvičení kontinentů a zemí. Chodička Schéma 7P. Studenti chodí po třídě a ptají se navzájem. Hledají zajímavé informace nebo lze hrát jako Bingo (kdo má všechna jména, má bingo a vyhrává).

 

str. 11/Komiks

 

Aktivita 1: Schéma 7F. Rozstříhat a skládat, nebo řadit pomocí čísel.

Varianta bez rozstříhání: Poslouchat, řadit zápisem čísel do levého sloupce.

 

Aktivita 2: Částečně vymazaný komiks Schéma 7G.

 

Aktivita 3: Zcela vymazaný komiks Schéma 7H.

 

Aktivity po dokončení lekce:

 

Projekt Schéma 7N. Můj ideální den.

 

Test Schéma 7M. Část pro učitele Schéma 7O.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :