Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 10

 

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 10

 

První část této lekce je zaměřena na výuku struktur jít/jet/letět z - do, z - na a od - k. (prioritou přitom nejsou koncovky genitivu a jiných pádů, ale rozlišení těchto prepozic). V druhé části lekce se studenti zaměřují na další prepozice s genitivem.

 

str. 104: 

Tato strana je opět určena k samostatnému (domácímu) prostudování.

 

str. 105 a 106:

Tyto strany slouží k rychlé orientaci studentů. Pro výuku však budeme opět mnohem víc než tabulky využívat modelové věty (viz např. na str. 107).

 

str.107:

Úvodní konverzace: Učitel se zeptá studentů, jestli už plánují letní/zimní dovolenou a kam pojedou. Po krátké konverzaci je upozorní, že prepozice vyjadřující destinaci, tedy do, na a k, už znají z lekce 8.

 

str.107/cv.1:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

1. poslech (bez textu): Studenti poslouchají text a Pan Veselý cestoval a pan Smutný "cestoval". Odpovídají na otázku: Kdo měl dobrou dovolenou a kdo měl špatnou dovolenou? Proč?(Protože první poslech je mimořádně obtížný, je zadaný úkol jako obvykle záměrně velmi jednoduchý.)

2. poslech (s textem): Studenti poslouchají text a doplňují vynechané prepozice.

 

Poznámka 1: Studenti se musí naučit nazpaměť model Jdu do supermarketu, do školy, do restaurace a do kina. Učitel znalost modelu často kontroluje a odkazuje na něj, když studenti v genitivu chybují. Při procvičování genitivu na tento model studenty odkazuje. (Např. student říká: Zítra půjdu do divadlo. Učitel reaguje:  Jaký je model pro "divadlo"? nebo: Pozor! Do kina - a do…? )

 

Poznámka 2: POZOR: Velice důrazně musíme studenty upozornit, že pro lidi nesmějí používat strukturu z - do ani z - na. Pro lidi a živé bytosti vůbec používáme od - k (což to logické, protože tyhle prepozice vyjadřují pohyb od vnějšku a k vnějšku -  srv. od školy a ke škole). Nevadí přitom, že studenti ještě neumějí dativ (k + dativ). Správné užití prepozic je pro začátečníky důležitější než správné užití koncovky! (Srv. celkem srozumitelné jdu ke kamarádka, jdu k doktor a zcela neakceptovatelné jdu do kamarádky, jdu do doktora nebo jdu na kamarádku, jdu na doktora).

 

Poznámka 3: Pokud jsme to neudělali již v předchozí výuce, můžeme nyní upozornit studenty na tabulku Směr versus lokace na str. 230. Tabulka sice vyhlíží značně hrozivě, ale studenti se s jejími jednotlivými částmi seznamují pomalu a postupně. (Někteří studenti si dílky, které už umějí, postupně vymalovávají.) Lekcí 10 zaplníme další dílky tohoto důležitého schématu.

 

Poznámka 4:

Při výuce koncovek genitivu sg. lze upozornit na jeho podobnost s akuzativem sg. (substantiva rodu mužského životného) a  nominativu a akuzativu plurálu (substantiva rodu ženského středního). Tato podobnost   není samozřejmě stoprocentní, ale pomůže studentům překonat první šok z další dávky koncovek.

 

Aktivita 1: Schéma S10A. Studenti tvoří věty. Např. Zítra ráno jedu/pojedu autem do školy.

 

Aktivita 2: Schéma S10B. Studenti doplňují věty.

 

Aktivita 3: Schéma S10C. Varianta cvičení. Studenti doplňují prepozice do a na.

 

Aktivita 4:  Schéma S10D. Varianta cvičení. Studenti dávají slova v závorkách do správného tvaru.

 

Aktivita 5: Schéma S10E. Varianta cvičení. Doplňte prepozice a slova v závorkách dejte do správného tvaru.

 

Aktivita 6: Můžeme využít Schéma S14A z lekce 14.  Rozdáme studentům kartičky s názvy míst (poušť, Měsíc, nádraží, čekárna u zubaře atd.). Student říká "Jdu do/na "blabla" a vidím tam..". a popisuje prostředí, ve kterém se nachází. Ostatní studenti hádají, co "blabla"  (nebo nějaké jiné nesmyslné slovo) znamená. Stejné schéma později využijeme i pro procvičení lokálu ("Jsem v/na blalabla a vidím tam...")

 

str. 108 a 109:

Tyto strany dále procvičují strukturu jít/jet/letět z - do, z - na a od - k.

 

str. 109/cv. 6:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

 

Aktivita 1: Učitel (nebo studenti) říká: Chtěl bych vidět Eifellovku. Ostatní radí: Musíš jet do Paříže. Lze využít i obrázky.

 

Aktivita 2: Roleplay. Pokud tyto roleplay nebyly využity v lekci 8, můžou studenti hrají následující situaci, která má samozřejmě nesčíslné množství obměn.

Manžel chce jet  na hory, manželka k moři do Itálie.

Rodiče chtějí jet na chatu, děti chtějí zůstat doma.

 

str. 110:

Na této stránce se studenti seznamují s dalšími prepozicemi s genitivem.

 

Poznámka: Nezapomeňme zdůraznit anglicky mluvícím studentům, že velmi často používané výrazy typu I was/I live  at someone´s place  se v češtině vyjadřují pomocí prepozice u + genitiv, např.  Byl jsem u kamaráda, u maminky, a tety, u doktora. Studenti by nikdy neměli používat prepozice a na.

 

Aktivita: Ideální město/Město, ve kterém chci bydlet. Učitel okopíruje obrázky z lekce 4 a rozstříhá je (může využít i fotografie přírody z časopisů). Dále si najde/nakoupí obrázky nebo pohlednice města, ve kterém student bydlí, a vystříhá z nich  stavby a objekty (např. muzeum, náměstí, panelák apod.). Studenti pracují v párech, nalepují tyto výstřižky na čistý papír a tvoří svoje město. Pak si jednotlivé obrázky páry obrázky vymění a vytvoří popis města s prepozicemi u, vedle atd. Lze využít i jako diktát, kdy jeden student lepí obrázek podle diktátu druhého.

 

str. 111/cv. 11:

Zvuková nahrávka zde
Aktivita 1: Schéma S10F. Kvíz.
 
Aktivita 2: Schéma S10G. Studenti doplňují slova z tabulky.
 

str.112/slovní zásoba

Procvičení slovní zásoby.

Dobrou příležitost k procvičení sl.zásoby na této stránce poskytují "inzeráty" cestovních kanceláří, které najdete ve cvičebnici na str. 62. Lze k nim využít otázky (viz  Schéma S10K). (Aktivita Petry Bulejčíkové).

 

Aktivita 2: Roleplay. Jeden student má cestovní kancelář a prodává cesty, rekreace a pobyty.  Druhý student je

jeho zákazník.

Před touto aktivitou se studentů zeptáme, o co se zajímají, když si vybírají dovolenou u nějaké cestovní kanceláře. Studenti by se měli seznámit s výrazy jako termín, místo, ubytování, stravování, poloha...apod.)

Pak použijeme několik stránek z katalogů různých cestovních kanceláří (dbáme na to, aby nabídka dovolených byla rozmanitá: letní i zimní, přímořská i městská, luxusní i nenáročná apod.) Studenti se rozdělí na několik skupin a "hrají" majitele cestovních kanceláří a jejich klienty (vyzdvihují výhody "své" dovolené, kladou doplňující otázky apod.). Učitel se může zúčastnit také a hrát zvlášť náročného klienta (otázky typu Můžu dostat snídani do postele? Můžu létat na rogallu? Máte vegetariánská jídla? apod.) 

Při této aktivitě nezapomínáme využívat i slovní zásobu z této lekce (hobby, sporty, aktivity).

 

Aktivita 3: Schéma S10H. Co je/není na dovolené důležité?

 

Opakování lekcí 1 – 10: Schéma S10I. Hra. Hrajeme s kostkou a  fugurkami, nebo s mincí. Když student vstoupí na určité políčko, musí odpovědět na danou otázku.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím