Manuál pro učitele

Čeština expres 1 (A1/1)
Úvod pro učitele k učebnici Čeština expres

Vážené kolegyně, vážení kolegové

předkládáme vám první díl učebnice Čeština expres. Jde o nové vydání starší učebnice Czech Express, obsahově i metodicky inovované a přepracované tak, aby lépe vyhovovala požadavkům komunikativní výuky a Evropského referenčního rámce. Tato dvoudílná publikace (vydání druhého dílu plánujeme na začátek roku 2011) pokrývá úroveň A1 podle SERR a v některých aspektech tuto úroveň lehce přesahuje. Ve čtrnácti lekcích představuje základní komunikační situace a učí studenty, aby se v nich zorientovali. Na jejich základě systematicky rozvíjí řečové dovednosti, především však mluvení, poslech a čtení.

Čeština Expres je zaměřena na co nejširší spektrum recipientů a je určena pro individuální i skupinové kurzy. V současné době vychází s gramaticko-lexikální přílohou ve třech jazykových mutacích: anglicky, německy a rusky. Tyto přílohy nejsou pouze přeložené, ale navíc jsou i přepracované a adaptované pro konkrétní jazykové pozadí recipientů. Studentům tak poskytují cenný zdroj informací k jevům, které pro ně mohou být ve srovnání s těmito jazyky obtížné, nebo naopak podobné. V budoucnosti připravujeme další jazykové mutace.

Čeština Expres využívá všechny novinky ve výuce české gramatiky, které přinášejí naše předchozí učebnice. Jsou to zejména:

  • identifikace rodu substantiv podle jejich (více viz zde)
  • barevné kódování rodu v systému jazyka (více viz zde)
  • priorita sloves a prepozic nad deklinací
  • výuka prepozic ve významových celcích
  • přehledný způsob výuky budoucího času
  • zjednodušený způsob výuky vidu (více viz zde)
  • parcelace výuky pádů na základě dělení do tří deklinačních skupin (více viz zde)

Nově se pokoušíme využívat prvky induktivní metody výuky, či přesněji typu induktivní metody tzv. řízeného objevování (anglicky guided discovery, v německé metodice se hovoří o metodě SOS, čili Sammeln – Organisieren – Systematisieren). Studentům nejsou předkládána hotová gramatická pravidla, ale jsou vedeni k tomu, aby tato pravidla sami rozkryli, objevili a doplnili do připravených tabulek. Podle našich zkušeností přináší podobný přístup aktivaci studentů a zefektivnění výuky (více viz zde).

Stejně jako u všech našich materiálů je součástí i této učebnice volně dostupný internetový Manuál pro učitele, který obsahuje nejen řadu metodických návodů a doporučení, ale i množství doplňkových cvičení a aktivit, koncipovaných jak pro skupinovou výuku, tak pro individuální výuku. (Pokud se například v manuálu nebo v učebnici uvádí aktivita v páru, počítá se s tím, že jedním z páru bude učitel*. Na případné modifikace aktivit pro individuální výuku se snažíme upozorňovat v textu manuálu.) Na závěr ještě prosba: Velmi prosíme učitele, aby naše materiály studentům nekopírovali. Kopírování výrazně znesnadňuje rozvoj a vydávání našich materiálů a v konečném důsledku neprospívá studentům, ani učitelům. Přejeme vám i vašim studentům hodně úspěchů a radosti v práci s učebnicí Čeština expres.

Autorky Lída Holá a Pavla Bořilová.

*Kvůli stručnosti vyjádření v manuálu pro učitele používáme generické maskulinum učitel/učitelé a student/studenti, čímž samozřejmě míníme i učitelku/učitelky a studentku/studentky.