Petr Šabach: První láska a jiné povídky. Možnosti práce s textem ve výuce.

(https://www.czechstepbystep.cz/detail-ucebnice/petr-sabach-prvni-laska-a-jine-povidky)

Silvie Převrátilová

Souborem adaptovaných textů Petra Šabacha se edice Adaptovaná česká próza orientuje na současnou českou prózu. Soubor se skládá z deseti vybraných textů, které vycházejí z knih Hovno hoří, Šakalí léta, Babičky a Čtyři muži na vodě. Povídky spojuje humorný styl vyprávění a objevují se v nich témata jako rodinný život, mezilidské vztahy, odlišnost pohledu na svět mužů a žen apod. Petr Šabach (1951–2017) patří v současnosti mezi nejčtenější české autory a jeho próza se stala námětem několika divácky úspěšných filmů jako např. Šakalí léta, Pelíšky nebo Pupendo. Pro využití ve výuce se tedy nabízí propojení četby textů se sledováním jmenovaných filmů či jejich částí, vztahujících se k uvedeným povídkám.
Soubor doprovázejí konverzační, gramatická a lexikální cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy, jež lze využít pro rozvoj dovednosti poslechu.
Kniha si klade za cíl sloužit nejen jako samostatná četba pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v češtině ve svém volném čase, ale měla by poskytnout dostatek podnětů k práci v hodinách češtiny. Uvědomujeme si, že často by učitelé rádi předložili studentům autentické texty a přiblížili jim současné autory, ale vytvoření takového materiálu je časově velmi náročné, a většina z nás raději sáhne po něčem „hotovém“. Soubor První láska a jiné povídky je zpracován tak, aby každá povídka tvořila spolu s cvičeními kompaktní celek, který zahrnuje úvod do tématu, klíčovou slovní zásobu, gramatická, lexikální a konverzační cvičení i zadání písemných úkolů. Povídky lze tedy využít jako samostatné lekce zaměřené na rozvoj všech dovedností: primárně čtení, případně poslechu, ale také mluvení i psaní.
Podívejme se nyní na možnost práce s jednotlivými texty. Každou povídku doprovází úvodní ilustrace. Obrázky jsou nakresleny tak, aby nejen uváděly do tématu, ale vždy se na nich objevuje také klíčová slovní zásoba pro daný text. Např. v povídce Sklenička jsou vidět dlaždičky, smetáček a lopatka, apod., tedy klíčová slova pro pochopení textu. První cvičení před četbou se u některých povídek k ilustraci přímo vztahuje: „Podívejte se na obrázek: Kdo je na obrázku? Jak vypadá? Kde asi bydlí?“ nebo u povídky V obchodě: „Nakupujete rádi?“ atd. Učitel tedy ilustrací jednak uvádí do tématu, jednak již upozorňuje na klíčovou či novou slovní zásobu.
Cvičení před četbou textu jsou vždy nejprve konverzační, první z nich zahrnuje několik otázek k tématu textu a instrukci „Povídejte si…“ Mají za úkol nenásilně, konverzační formou uvést téma a aktivovat studenty. Dále následují cvičení vedoucí ke zvládnutí klíčové slovní zásoby a nastínění obsahu textu tak, aby studentům usnadnila jeho pochopení při četbě. Těsně před četbou čtenáři dostanou jasný úkol, aby věděli, co v textu hledat, a zbytečně se nezaměřovali na neznámou slovní zásobu či problematická místa. Nikdy nechceme, aby studenti četli každé slovo či větu a rozhodně nevyžadujeme hlasité čtení či překlad. Jde nám vždy o celkové porozumění a klíčovou slovní zásobu.
Každá povídka je graficky rozdělena na dvě nebo více částí. Vždy před četbou následující části může čtenář odpovídat na otázky vložené do textů a předvídat tak, jak asi bude příběh dále pokračovat. Otázky mají inspirovat k vyjádření vlastních myšlenek k chápání textu, případně vést ke konverzaci při práci ve skupinách. Rozdělení textu na menší části slouží ve výuce více cílům: studenti postupují po menších celcích, a tak se nestane, že by rychlejší čtenář byl na konci a pomalejší třeba v polovině. Dále je také méně pravděpodobné, že se někdo během četby „ztratí“, což se může stát při dlouhém textu snadno. Prediktivní čtení nám také umožní navést studenty tak, aby předpověděli to, co se v textu stane. Pokud jejich případné návrhy zapíšeme na tabuli a pro četbu zadáme jednoduchý úkol: „Máme na tabuli to, co se stalo v textu?“, čtenáři se zaměří na konkrétní cíl a nevadí, pokud neporozumí všemu. Tyto otázky je však možné také přeskočit a texty číst jako celek, což se pravděpodobně stane, když studenti budou číst texty samostatně, mimo výuku.
Po přečtení textu, ať již po částech nebo jako celku, následují cvičení testující pochopení textu a lexikální a gramatická cvičení. Cvičení je u každé povídky celkem 15 – 20, je proto možné, aby si učitel vybral taková, která odpovídají pokročilosti jeho skupiny, a ostatní vynechal, případně ta obtížnější zadal jako domácí úkol. K nejčastějším typům cvičení po přečtení textu patří úkoly jako „Spojte začátky a konce vět, Spojte synonyma, Co je/není pravda?, Doplňte slovesa/předložky/adjektiva“ apod. Další cvičení v některých povídkách využívají komunikačních funkcí, které se objevují v textu, např. „Jaké výrazy používáme, když někoho o něco žádáme?“, „Jak děláme komplimenty?“, „Je to varování, nebo povzbuzení?“. Tento typ cvičení práci s textem rozšiřuje a pomáhá využít jazyk v různých komunikačních situacích, které četba textu navodí.
Domníváme se, že pro upevnění nové slovní zásoby je vhodné, aby studenti využili četby textu k personalizaci. Proto jsou v každé cvičební části zařazena cvičení, kde studenti mají mluvit o sobě a ve skupinách si povídat o vlastních zkušenostech či zážitcích a procvičit si tak aktivně novou slovní zásobu a mají také možnost reagovat na podněty v textu na základě dalších otázek vedoucích k prezentaci vlastního názoru a konverzaci se spolužáky. Na závěr obvykle čtenáři dostanou zadání k písemnému vyjádření, odvozenému z četby, např. „Napište email kamarádovi a doporučte mu nějakou kulturní akci.“ nebo „Napište příběh z pohledu manželky.“
Věříme, že kniha První láska a jiné povídky zpestří výuku středně a více pokročilých studentů a učitelům poskytne materiál, který mohou využít okamžitě, aniž by museli vytvářet další přípravné aktivity a materiály.

LITERATURA:
Převrátilová, Silvie, Bulejčíková, Petra, 2014. Petr Šabach: První láska a jiné povídky. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-74700-54-5.

Publikováno ve Sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), 2014.

Did you like the article – share
Read more