Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 1

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 1

 

Lekce 1 je zaměřena na osvojení základních frází a obratů, procvičení výslovnosti a první seznámení s konjugací slovesa být, a to zejména s konstrukcí to je/to není (jsem, jsi atd. se procvičuje až v lekci 2 v návaznosti na rod).  Dále se zde student seznámí číslovkami a cenami.

 
str. 10/cv. 1:
Vstupní aktivita:
Učitel napíše na tabuli/papír základní dialog:

Dobrý den!

Jak se jmenujte? - Jmenuju se ...

Odkud jste? - Jsem z ...

Místo teček doplní své jméno a odkud je. Pak se ptá na totéž studentů.

 

Aktivita před poslechem.

Učitel si okopíruje celou stránku na fólii a promítne ji diaprojektorem na tabuli (při individuální výuce není nutné - může používat učebnici nebo kopii stránky). Učitel čte fráze ze cv. 1, studenti opakují. Učitel zatrhává nezvyklé jevy pravopisu, jako např. á, í, ř, č, š, ě a upozorňuje studenty na výslovnost těchto hlásek.

 

Poslech.

Učitel rozdá studentům cv. 1 rozstříhané na jednotlivé obrázky s textem. Studenti poslouchají nahrávku a řadí obrázky tak, jak jdou za sebou. Pak kontrola hlasitým čtením.

 

Aktivita 1: Hra. Schéma S1A. Rozstříhat, skládat věty. Studenti hádají podle typických jmen, odkud kdo je. Např. Pierre je z Francie.

 

Důležité upozornění: "Školní fráze" se studenti NEMUSÍ učit nazpaměť! Měli by prostě jenom vědět, kde jsou, správně je vyslovovat a umět si je najít v okamžiku, kdy je potřebují. Nejčastěji používané fráze může navíc učitel vylepit ve třídě nad tabuli jako plakátky (např. Rozumíte? Ještě jednou, prosím. Jak se řekne česky… atd.).V počáteční fázi výuky to velmi zlepší jednojazyčnou komunikaci se studenty.

 

Str. 11:

Tato stránka slouží především základnímu nácviku české výslovnosti na nápisech, které studenti vidí na ulici, a na tzv. "internacionálních slovech". Více se o výslovnosti studenti dozvědí na str. 217.
 

str.11/cv. 3:

Vstupní aktivita: Učitel vyzve studenty, aby říkali libovolná slova, která už v češtině znají (např. pozdravy, názvy obchodů atd.). Zapisuje je na tabuli/papír (studenti je ovšem můžou psát na tabuli/papír i sami - je to mnohem efektivnější, protože se procvičuje i psaní). Neznámá slova si studenti navzájem vysvětlují gesty či obrázky.

Pak může následovat bingo (viz Jazykové hry).

 

Aktivita 1 (s poslechem): "grab game". Učitel opíše slova ze cv. 3 na kartičky a rozloží je na stůl. Studenti poslouchají nahrávku na CD, a když uslyší např. slovo banka, rychle uchopí kartičku s tímto slovem. Ten, kdo stihne uchopit nevíc kartiček, vyhrává.

 

Aktivita 2 (po poslechu, procvičení nových slov). Učitel rozdělí studenty do několika týmů a dohlédne na to, aby každý tým měl před sebou tužku a papír. Z každého týmu k sobě zavolá jednoho zástupce a ve stejném okamžiku jim ukáže slovo na kartičce (např. banka). Zástupce běží ke svému týmu a na připravený papír namaluje obrázek, který dané slovo znázorňuje. Tým, který jako první správně uhodne dané slovo, dostává kartičku a tím i bod. 


Str. 11/cvičení 4:
Pokud student projeví zájem o barvevné kódování, učitel mu může vysvětlit, že slova jsou rozdělena do čtyř sloupců kvůli rodu. První dva jsou maskulinum, další femininum a neutrum. Už v této lekci můžeme studenty upozornit na majoritní zakončení jednotlivých rodů (je to konzonant pro M, -a, ale taky často -e pro F, a o pro N). Studenti tak sami odhalí majoritní koncovky rodu.

Poznámka pro gramaticky orientované studenty: Když studenti už ví, že první dva sloupce jsou maskulinum, necháme je hledat rozdíl mezi oběma sloupci. Studenti často sami zjistí, že v prvním sloupci jsou lidé, ale ve druhém objekty. Samo tak odhalí kategorii životný/neživotný u maskulin.


Aktivita 1: Schéma S1B. Rozstříhat, skládat..

 

Str.12/cv.6:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

 

1. poslech (bez textu). Schéma S1C. Studenti poslouchají dialog a zatrhávají v následujících tabulkách informace. (Aktivita Pavly Hanzlové)

 

2. poslech (s textem). Studenti poslouchají dialog a doplňují přitom chybějící slova.

 

Aktivita 1 (po poslechu).

"Dialogogram". Po poslechu dialogu a předcházejících aktivitách zapisuje učitel dialog obrázky. Např.:

1. pro pozdrav Ahoj je symbol zvednuté zdravící ruky

2. pro větu Odkud jsi? je otazník

3. pro větu Jsem z Anglie. je zkratka GB

4. pro větu Jsem studentka. je symbol knihy atd.

Studenti pak mají za úkol celý dialog přečíst či dešifrovat podle obrázků.

 

Str 13/cv.7:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

 

1. poslech (bez textu):  Studenti poslouchají dialog a zatrhávají v následujících tabulkách (Schéma S1D) informace. (Aktivita Pavly Hanzlové) 

 

2. poslech (s textem). Studenti poslouchají dialog a doplňují přitom chybějící slova.

 

Str 12 a 13:

Aktivita 1: Schéma S1E.

Rozstříhat, skládat dialogy.

 

Aktivita 2: Schéma S1F.

Roleplay. Nová identita. Učitel kartičky rozstříhá a rozdá je studentům. Studenti mají novou identitu, představují se a seznamují.

 

Aktivita 3: Schéma S1G.

Co je neformální a co je formální? Rozstříhat, skládat.

 

Str. 14:

Aktivita 1: Schéma S1H.

Rozstříhat a skládat osobní zájmena + konjugace slovesa být.

 

Str. 16:

POZOR: V této lekci se studenti soustřeďují  pouze na procvičení konstrukce to je - to není! Další osoby slovesa být budou bohatě procvičeny až v lekci 2. Souvisí totiž s kategorií rodu  (např. Jsem Angličan - Angličanka. Ty jsi student - studentka), a proto se v první lekci neprocvičují.

 

str. 16/text Alice a Tom jsou v kavárně:

Učitel studentům ukáže obrázek. Ukáže na skleničku, kterou Tom drží v ruce, a zeptá se: Co je to? Studenti hádají: čaj, káva, voda, kola... Učitel všechny jejich tipy zapisuje na tabuli/papír. Pak studenti poslouchají dialog. Po poslechu tvoří věty: To není káva. To není voda. atd.

 

str. 16/cv. 12:

Učitel nejdřív ukáže studentům obrázek robota a zeptá se, co je to. Pak studenti (bez textu) poslouchají, co robot říká, a  snaží se zachytit, co říká špatně. Teprve pak si otevřou učebnici a opraví robota písemně.

 

Aktivita 1: Reakce To je skandál, to je jedno atd.... můžeme napsat na papír.  Studenti mají tento papír před sebou. Učitel čte reakce v jiném pořadí a studenti vyškrtávají to, co slyšeli.

 

Aktivita 2: Tyto reakce lze procvičit i na základě obrázků z časopisů. Studenti hledají nejvhodnější komentář k situaci nebo scéně na obrázku. Na ukázku uvádím dva komentáře. Jeden student komentoval obrázek špinavého a smutného dítěte takto: To je Afrika.  To není vtip. To je pravda. To je tragédie a to je škoda. Další pregnantně komentoval obrázek rozházené kanceláře poseté papíry slovy: To je chaos a to je problém. Ale to je jedno.

 

Aktivita 3:  Pokud je studentů víc, mohou reakci, o které si myslí, že je k danému obrázku nejvhodnější, napsat na papír, papír přeložit a poslat dál. Když pak papír rozložíme, nabízí se nám zajímavé srovnání.

 

Aktivita 4: Bingo (lze dělat pouze ve skupině více studentů). Procvičení výslovnosti, poslechu a psaní. Studenti diktují učiteli cca 10 reakcí (to je škoda, to je vtip, to je nesmysl…). Učitel je píše na tabuli a koriguje přitom výslovnost a porozumění. Každý student si z tabule opíše 5 libovolných reakcí dle vlastního výběru. Učitel postupně maže jeden výraz za druhým. Pokud ho studenti mají napsaný, škrtnou si ho. Kdo má nejdříve škrtnutých 5 výrazů, má bingo.
 

Str. 17:

V tabulce jsou uvedena všechna čísla, studenti by se však v první lekci měli zaměřit pouze na čísla 1 - 100. K procvičování čísel se ještě mnohokrát vrátí v dalších lekcích, např. v lekci 3 (čas), v lekci 5 (restaurace), 7 (byt a dům) a 18 (věk, ceny oblečení). Čísla by se prostě měla procvičovat vždy, kdy jsou pro konverzaci zapotřebí. Navíc mají studenti po ruce Gramatiku v kostce/Czech Grammar in a Nutshell, kde jsou čísla uvedena.

 

str.17/text Alice a Tom jsou v supermarketu:

Schéma S1K. Studenti doplňují text a pak kontrolují poslechem.

 

Str. 17/cvičení 15:

Učitel nejdřív projde se studenty jednotlivé obrázky a ujasní si s nimi, co je to. Pak studenti poslouchají dialogy (viz Schéma S1I) a píšou k obrázkům, kolik co stojí.

 

Poznámka: Je důležité rozlišit otázku  Kolik je… (např. Kolik je 2 + 2?) a Kolik stojí… (Kolik stojí pivo?) Anglicky mluvící studenti v tom velmi často chybují.  (srv. chybnou otázku:  "Kolik je pivo?")

 

Aktivita 1: K procvičení cen si připravíme reklamní letáky ze supermarketu.  Každý student má 1 leták + papír, na kterém je napsány dvě otázky:

a) Kolik stojí + 5 produktů, které se však na jeho letáku nevyskytují. Ptá se:  Kolik stojí káva? Kolik stojí džus? atd.

b) Co stojí + 5 cen. Ptá se Co stojí 115 korun? Co stojí 25 korun? atd. (Aktivita Pavly Hanzlové)

Aktivita 2: Učitel může poslat studenty do obchodu, aby zjistili ceny určitého zboží.

 

Aktivita 3: Pro usnadnění výuky čísel 1 - 1000 lze použít tabulku Schéma S1J Tato tabulka ukazuje studentům odvozování číslovek pomocí sufixů - náct, - cet, -desát atd.  Vykřičníky upozorňují na tvary, které si studenti nemůžou odvodit ze základních číslovek, ale musí si je zapamatovat (např. tři, tři-náct, tři-cet, tři-sta lze odvodit, ALE pět, patnáct, padesát odvodit nelze).

 

Procvičení čísel obecně (lze používat i v dalších lekcích)

 

Aktivita 1: Diktát čísel. Učitel diktuje 10 – 20 čísel a píše si je na papír. Poté je studenti diktují zpět učiteli a učitel je píše na tabuli. Diktovat však může i jeden ze studentů/studenti po řadě.

 

Aktivita 2: Učitel napíše čísla slovy , studenti je přepisují čísly. A naopak.

 

Aktivita 3: Čísla lze procvičovat tak, že si jeden člověk myslí číslo. Ostatní hádají: Je to deset? - Ne, je to míň/víc.

 

Aktivita 4:  Studenti říkají čísla. Místo 5 a všech násobků pěti říkají "fiz" a místo 7 a všech násobků sedmi "buz".

 

Aktivita 5: Čísla můžeme také procvičovat pomocí dětských obrázků, na nichž se spojují body označené čísly. Body však označíme čísly tak, aby nešly po sobě. Učitel je studentům diktuje a obrázek jim vznikne pouze tehdy, pokud je studenti spojí správně podle diktátu.

 

Aktivita 6: Učitel dá studentům papír s cca 10 čísly.  Pak čte cca 20 čísel, ve kterých je z oněch deseti čísel, která mají studenti, obsažených alespoň 5. Studenti zaškrtávají čísla, která slyšeli.

 

Aktivita 7: Paměťový test I. Učitel ukáže studentům papír s cca deseti předměty (ananas, banán, televize… atd - známá slovní zásoba!). Pak ho schová a dá studentům tytéž obrázky, ale bez čísel. Studenti je musí seřadit od jedné do deseti a číst: jedna - banán, dva - pomeranč atd.

 

Aktivita 8: Paměťový test II. Učitel promítne studentům na diaprojektoru obrázky cca 10 předmětů na síti s písmeny a čísly. Pak položí na diaprojektor předem připravenou fólii se stejnými obrázky, ale zakrytými, a ptá se: Co je A1?  Co je B7? atd.

 

Str. 18:

Důležité upozornění, které se týká všech panelů slovní zásoby na konci lekcí: NIKDY NENUTÍME STUDENTY, ABY SE NAUČILI VŠECHA ZDE UVEDENÁ SLOVA NAJEDNOU! Panely slovní zásoby jsou jakýmsi trhem nebo slovní bankou, kam studenti můžou přijít a vybrat si jakýkoliv počet slov, který v dané chvíli potřebují. Zcela adekvátní je, když si každý student vybere  z a naučí se 5 - 10 slov z každého okruhu slovní zásoby. Po čase - pokud se o to tom tématu hovoří nebo se procvičuje v gramatice -  se můžou znovu vrátit a naučit se další slova. (Například k jídlu se můžeme vrátit v lekci 5 (V restauraci), v lekci 11 (Vaříme) apod.)


Aktivita 1: PEXESO. Obrázky rozstříháme, tím vznikne první část pexesa. Druhou část tvoří karty s napsanými názvy jídel. Hrajeme jako normální pexeso.

Aktivita 2: Procvičení číslic a názvů jídel. Připravíme si tabulku s patnácti čtverečky, do každého vepíšeme číslo od 1 do 15 v normálním pořadí. Studentům dáme patnáct obrázků předem vybraných jídel a vyzveme je, aby je zařadili do čtverečků podle abecedy. Ve čtverečku číslo jedna tak bude ananas, ve čtverečku číslo dva banán, číslo tři bude citron atd. Můžeme využívat i názvy jídel, které jsou v evropských jazycích podobné, jako je například bageta, omeleta, džus apod.
Pak se ptáme: Co je (číslo) 3? - Studenti odpovídají: Citron!
Pozor: anglická abeceda nemá ch, ruská se od české značně liší. V tomto případě můžeme promítnout českou abecedu projektorem (abecedu najdete na straně 216).

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím