Alternativní prezentace paradigmat deklinace českých substantiv

Lída Holá – Pavla Bořilová

Novinkou je pokus o alternativní prezentaci paradigmat deklinace českých substantiv. Tato prezentace je výsledkem širšího výzkumu na bázi Českého národního korpusu 2005, který napsání učebnice předcházel. Na základě zakončení v nominativu sg. zařadí student substantivum do jedné z deklinačních skupin. Vytvořily jsme tři deklinační skupiny (v učebnicích pro větší přehlednost a názornost používáme tzv. barevné kódování, tj. barevné značení, které pomáhá studentům v orientaci v rodech):

I. deklinační skupinu tvoří tato substantiva: maskulina zakončená na konsonant, feminina zakončená na -a a neutra zakončená na -o.

II. deklinační skupinu tvoří substantiva zakončená na konsonanty s háčkem, -c*, -j, -tel*, -e/-ě a feminina zakončená na -del a -ev.

III. deklinační skupinu tvoří maskulina animata zakončená -a, feminina zakončená na -st* a neutra zakončená na -e/-ě a -í. Tato skupina tedy shrnuje tzv. „potížisty“, tj. vzory předseda, kost, kuře, stavení.

Asterisky upozorňují na výjimky vypsané pod tabulkou, které jsou však z hlediska systému méně významné a studenti by se je beztak museli naučit. Proto na ně v učebnici upozorňujeme přímo pod tabulkami deklinace v poznámce pod čarou. Několik maskulin zakončených na -tel, -c (např. hotel, kostel, tác…) patří do I. deklinační skupiny. Podle ČNK (SYN 2005) se však z prvních 500 maskulin zakončených na -c skloňuje podle tvrdého vzoru pouze 6 maskulin (tác, plac, truc, hic, punc, hospic). Z prvních 150 slov zakončených na -tel se skloňuje podle tvrdého vzoru jen 17 maskulin (z čehož některá jsou vlastní jména jako Eurotel, Intel, nebo málo frekventovaná slova, např. datel). Dále většina feminin zakončených na konzonant patří do II. deklinační skupiny (často zakončená na háček, -tel, -del a -ev), další patří do III. deklinační skupiny (často zakončená na -st). Některá feminina (např. věc, řeč) však deklinujeme jako kost a další (např. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) v některých pádech kolísají mezi vzory kancelář a místnost (resp. píseň a kost).

Deklinační skupiny v podstatě kopírují výhody tradičního dělení na tvrdé a měkké skloňování, ale navíc mají tyto výhody:

1. Zařazení do deklinačních skupin podle koncovek v N sg. je přehledné a do značné míry empiricky zjistitelné. Konkrétní poznatek zde tedy předchází abstraktnímu, ne naopak. Jinak řečeno, i ten nejslabší student pozná, že něco končí na háček nebo -e, zatímco teoretický abstrakt tvrdých a měkkých souhlásek mu může zůstat nepřístupný, nepochopí ho. Studenti tudíž mají možnost postupovat intuitivněji, což je při řečové realizaci pádových koncovek velmi důležité.

2. Velmi výhodné pro zapamatování a osvojení koncovek G, D a L sg.a A a L pl. je vydělení II. deklinační skupiny, které zastřešuje několik vzorů, a to maskulina (stroj a soudce), feminina (růže a píseň + feminina, která končí na -ev nebo -del) a neutra (moře). Vydělení III. deklinační skupiny sice tuto výhodu nepřináší, ale určitým způsobem shrnuje „jedinečné“ a zároveň obtížné vzory předseda, kost, kuře, stavení.

3. Patrně největším přínosem je možnost parcelace výuky pádů a její fázování v dlouhodobém procesu akvizice pádových koncovek. Obrazně řečeno, náš postup lze přirovnat k tomu, jako bychom místo dvanácti malých krabiček (vzorů) nabídli studentům tři velké krabice (deklinační skupiny), v nichž je ovšem oněch dvanáct malých krabiček obsažených. Tyto velké krabice ovšem nijak nezamykáme, takže jejich obsah (tj. jednotlivé vzory) mohou studenti kdykoliv uvidět. Parcelace výuky pádů by se mohla příznivě promítnout do fázování výuky jak z hlediska členění úrovní podle SERR, tak v koncepci cvičení. Např. na úrovni A1 můžou studenti věnovat pozornost osvojování substantiv z I. a II. deklinační skupiny, na úrovni A2 se lze zaměřit i na III. deklinační skupinu, zatímco úroveň B1 již může akcentovat nácvik všech tří deklinačních skupin. (To však v žádném případě neznamená, že by na nižších úrovních substantiva např. ze III. deklinační skupiny nešla používat. Jde pouze o to, že je zde studenty nenutíme deklinovat, a procvičujeme je pouze např. s prepozicemi apod.)


Text je úryvkem z příspěvku Prezentace učebnice Česky krok za krokem 2, předneseném na konferenci PF UJEP v Ústí nad Labem. Publikováno v Usta ad Albim BOHEMICA 2009.

Líbil se vám článek – sdílejte
Čtěte dále