Manuál pro učitele

Czech Express 1
Lekce 2

Téma: Rodina a profese

Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny a profesí. Umí reagovat na otázky Kdo je to? Co děláš/Co děláte?

Gramatika: Studenti se seznámí s kategorií přirozeného rodu a naučí se používat posesivní zájmena. Důraz je kladen zejména na maskulina a feminina, neutra ještě nejsou procvičována. Seznámí se s užitím sloves mít, dělat a jmenovat se, a to především v komunikačních frázích Mám syna a dceru. Můj syn se jmenuje.... Co děláš? Co děláte?, které si osvojují jako fráze. Okrajově se objevuje akuzativ, se kterým se studenti v konverzaci o rodině setkají, nestojí však v centru pozornosti výuky (osvojování akuzativu se věnují další lekce, např. 5 a 12).

str. 16

Poznámka 1: V první části této stránky se studenti seznámí s lexikem týkajícím se rodiny a posesivními zájmeny, v druhé části se připojí profese.

Poznámka 2: Jak už bylo řečeno, v této lekci se vyskytnou i nové gramatické jevy, které se zde přímo neprocvičují, např. akuzativ (Mám syna a dceru.) a dativ (Kolik mu/jí je?). Tyto gramatické jevy jsou přirozenou součástí probírané komunikační situace a bylo by násilné se jim zcela vyhýbat či je nějak upravovat (např. nahrazovat otázku Kolik mu je? otázkou Jak je starý? nebo Kolik má let?). Studenti si je mají osvojit především lexikálně a vědět o jejich existenci. Vlastní vysvětlení těchto gramatických jevů pak naleznou v gramatické části učebnice.

Poznámka 3: Na této stránce se již vyskytují čísla. Učitel vyzve studenty, aby v této souvislosti používali brožurku Česká gramatika v kostce/Czech Grammar in a Nutshell nebo str. 70 učebnice Czech Express 1. Může také vyvěsit ve třídě Schéma 2X.

Vstupní aktivita:

Učitel napíše na tabuli téma lekce (Rodina a profese). Podtrhne slovo Rodina a zeptá se studentů, jaká slova týkající se rodiny znají. Je velmi pravděpodobné, že studenti budou znát alespoň slova jako tatínek, maminka apod., ale obvykle znají i více slov. Učitel "vytahá" (termínem "vytahat" překládáme anglické "to elicit") ze studentů maximum slov a napíše je na tabuli. Studenti si navzájem vysvětlují význam. Teprve poté je vyzve, aby udělali cvičení 18/1.

str. 16/cv. 1

Studenti pracují v párech. Můžou používat slovník, většinou to však není nutné (slova jako bratr, sestra, maminka, tatínek lze "rozluštit" i bez slovníku. Někdy studenti nemůžou přijít na pár manžel – manželka. V tomto případě lze užít jména některých známých manželských párů (např. George Bush je manžel a Laura Bushová je manželka atd.). Poté si studenti zapíšou nová slova k obrázku rodiny do učebnice, přičemž postačí základní vztahy jako maminka, tatínek, babička , dědeček apod. Následuje společná kontrola na meotaru nebo na velké kopii obrázku umístěné na tabuli.

Aktivita 1: Hledání dalších rodinných vztahů. Učitel znovu ukáže studentům obrázek rodiny a vyzve studenty, aby lidi na obrázku pojmenovali: Jak se jmenuje tatínek? Jak se jmenuje maminka? Preferuje česká jména. Zapíše jména, která mu studenti diktují, ve stručné formě na tabuli tak, aby je všichni viděli, např. tatínek Zdeněk, maminka Markéta atd. Pak rozdá studentům Schéma 2A. Studenti doplňují jména. Opakují tak rodinné vztahy, které už znají, a hledají nové.

Aktivita 2: Hra Šibenice. Procvičení lexika Rodina. (Tuto hru lze využít i k zopakování lexika Profese).

Aktivita 3: Opakování sl. zásoby "Rodina". Schéma 2T.

str. 16/cv. 2

Učitel ukáže studentům fotografii Davidovy rodiny a připomene jim, že znají fotky těchto lidí už z Lekce 1.

Učitel: Kdo je to? To je David Brown nebo Martin Schuster?

Student: To je David.

Učitel: Ano, to je David Brown. A kdo je tohle... ? (učitel ukazuje na další lidi na fotografii)

Touto otázkou navede studenty, aby určili rodinné vztahy na fotografii. Pak napíše na tabuli nadpis: David Brown a jeho rodina.

1. poslech (bez textu). Učitel řekne studentům, že uslyší tři nová jména. Studenti poslouchají a zatrhávají ve Schéma 2B, jak se jmenuje jeho manželka, syn a dcera.

2. poslech (s textem). Studenti poslouchají a doplňují informace do textu.

Poté učitel čte/studenti čtou. Zároveň podtrhávají neznámá slova a vysvětlují je s pomocí učitele/s pomocí slovníku, přičemž se snaží se maximum slov odhadnout z kontextu. Učitel neznámá slova vypisuje na tabuli a ověřuje jejich porozumění.

Aktivita 1: Skládání Dialogu 1. Schéma 2D. Rozstříhat, skládat.

Aktivita 2: Procvičení posesivních zájmen a rodiny. Učitel napíše na papír jména pěti lidí ze své rodiny (může přidat i psa nebo kočku). Studenti hádají, kdo je to.

Student: Ben je tvůj/váš manžel?

Učitel: Ne.

Student: Ben je tvůj/váš syn?

Učitel: Ne.

Student: Ben je tvůj/váš pes?

Učitel: Ano! Ben je můj pes.

Pak studenti napíšou jména lidí z vlastní rodiny. Obdobně pracují v párech.

Aktivita 3: Učitel přinese zvětšenou fotografii své rodiny. Studenti hádají, kdo je kdo (z předchozího cvičení znají jména).

Aktivita 4: Procvičení posesivních zájmen Schéma 2C. Studenti zařazují slova z tabulky do správného sloupce.

Aktivita 5: Procvičení posesivních zájmen. Studenti doplňují tabulku. Schéma 2F.

Aktivita 6: Učitel vyzve studenty, aby používali brožurku Česká gramatika v kostce (čísla). Předem si připraví připraví obrázky cca 7 lidí různého věku, u nichž zná jejich skutečné stáří (třeba svých příbuzných). Rozdělí studenty do dvou týmů. Jejich úkolem je odhadnout věk lidí na obrázku a seřadit je podle věku. Vyhrává tým, který věk uhádl nejlépe.

str. 18/cv.4

Aktivita 1: Opakování Dialogu 2. Rozstříhat, skládat. Schéma 2J.

Aktivita 2: Opakování Dialogů 1 a 2. Schéma 2I. Studenti doplňují slova z tabulky.

str. 19/cv. 6 a 7

Procvičení slovní zásoby týkající se profesí. Rozstříhat, skládat M a F páry. Schéma 2G.

Aktivita 1: "Párovačka" k procvičení profesí a zemí. Schéma 20. Rozstříhat, promíchat, rozdat studentům po jednom papírku (přičemž počet papírků musí odpovídat počtu studentů, ovšem tak, aby byly vždy v páru). Studenti chodí po třídě a hledají výroky, které spolu souvisí. Papírky si nesmějí ukazovat, pouze je nahlas čtou. Když se pár najde, zůstane spolu. Po dokončení hry všechny páry přečtou nahlas svůj text (např. Vladimir Putin je politik a je z Ruska).

Aktivita 2: Učitel vyzve studenty, aby používali brožurku Česká gramatika v kostce (čísla). Předem si připraví obrázky cca 6 populárních lidí a zjistí si k nim více informací. Ukazuje je studentům a ptá se. Kdo je to? Odkud je? Co dělá? Kolik mu je/jí? Studenti si průběžně zapisují odpovědi a pak si navzájem konfrontují odpovědi.

Aktivita 3: Procvičení otázek. Kvíz Schéma 2V. Studenti pracují v páru, každý z páru má formulář A nebo B. Nejdřív si každý sám napíše otázky a otázky se zkontrolují (Odkud je?; Co dělá?; Kolik mu/jí je?; Má bratra nebo sestru?; Má děti?). Poté se studenti navzájem ptají na chybějící informace.

str. 19/Tabulka sloves mít, dělat, jmenovat se

 

Schéma 2H. Rozstříhat, skládat.

Učitel může studenty již zde upozornit na "vertikální systém" koncovek, tj. "ty-formě", -me v "my-formě",

-te ve "vy-formě".

 

str. 20/14

 

Opakování cvičení Schéma 2K. Studenti zatrhují správné formy. Pak kontrolují poslechem.

 

str. 23/Komiks

 

Aktivita 1: První poslech bez textu. Kvíz Schéma 2L.

 

Aktivita 2: Částečně vymazaný komiks Schéma 2R.

 

Aktivita 3: Zcela vymazaný komiks Schéma 2S.

Aktivity po dokončení lekce

Opakování. "Párovačka I" Schéma 2P. Rozstříhat, promíchat, rozdat studentům po jednom papírku (přičemž počet papírků musí odpovídat počtu studentů, ovšem tak, aby byly vždy v páru). Studenti chodí po třídě a hledají výroky, které spolu souvisí. Papírky si nesmějí ukazovat, pouze je nahlas čtou. Když se pár najde, zůstane spolu. Po dokončení hry všechny páry přečtou nahlas svůj "minidialog" (např.Co dělá tvůj tatínek? – Je manažer.).

Opakování: "Párovačka II" Schéma 2U. Postup je stejný jako v předchozí aktivitě, avšak poté, co studenti vytvoří páry, mají za úkol minidialog rozšířit v kompletní, libovolný dialog dle fantazie. Ostatní studenti při prezentaci tohoto nového hádají původní minidialogy, ze kterých studenti při tvorbě svého dialogu vycházeli (tj. věty ze Schéma 2U).

Projekt 2

Po dokončení lekce můžou studenti vyhotovit Projekt 2, viz Schéma 2M. Studenti nejdříve seřadí věty o Irině. Pak podobně popíšou vlastní rodinu. Lze přidat i fotografie.

Test 2

Po dokončení lekce můžete zadat studentům opakovací test Schéma 2N, varianta pro učitele Schéma 2Q.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :