Manuál pro učitele

Czech Express 2
Lekce 9

Komunikace: Studenti se naučí mluvit o svých plánech a plánovat budoucí aktivity.

Gramatika: Studenti si osvojí budoucí čas. Seznámí se s použitím prepozic do, na a k/ke po dynamických slovesech. Budou schopni rozlišit jejich význam těchto prepozic a správně je používat. Studenti se rovněž naučí používat genitiv sg. (ovšem ne v celé jeho šíří, ale pouze pro lokality). Pro použití prepozice k si osvojí model "k doktorovi", který by v této fázi měli používat jako celek, aniž by nutně museli vědět, že jde o dativ sg.

 

Poznámka 1: Rozlišuju zde čtyři gramatické typy budoucího času:

1. budoucí čas slovesa být

2. budoucí čas imperfektivních sloves

3. budoucí čas sloves pohybu jít, jet a letět

4. budoucí čas perfektivních sloves

Studenti se naučí aktivně používat první tři typy budoucího času. Co se týče perfektivních sloves, studenti vědí o jejich existenci a používají výrazy Sejdeme se..., Zaplatím a Zavolám  jako fráze.

 

Poznámka 2: Podobně jako v Lekci 7 zjednodušuju významy prepozic takto:

do = dovnitř (kontinenty, státy, města, vesnice, obchody)

na = na povrch (na stůl) či otevřenou plochu (na náměstí, na letiště, na nádraží) + akce (na koncert, na diskotéku)

k/ke = ne dovnitř, pouze k (ke škole, k divadlu) + lidi (k doktorovi, ke kamarádovi)

 

Poznámka 3: Pro  rozlišení a správné užití trojic prepozic v/ve, na, u (lekce 7) a  do, na, k/ke (Lekce 9), by měl učitel studenty stejně jako v Lekci 7 důrazně upozornit na skutečnost, že velmi dobrým pomocníkem je v tomto ohledu sloveso (Jsem ve škole. X Jdu do školy.). Nezapomínejme totiž, že v mnoha jazycích se dynamické a statické významy překrývají  – srv. anglické I have never been to London. I go to London. nebo ruské Ja v Prage. Ja idu Pragu. Čeština naopak dynamický a statický koncept důsledně rozlišuje a právě sloveso pomůže studentům uvědomit si, zda použít prepozici ze "statické" (v/ve, na, u) či "dynamické" triády (do, na, k/ke). Srv. rovněž schéma Direction vs. Location na str. 79.

 

str. 22/cv.1

 

Vstupní aktivita:

 

1. poslech (bez učebnice). Učitel předem okopíruje fotografie z této stránky. Ukáže je studentům a zeptá se jich: Kdo je to? Kde je/jsou? Co dělá/dělají? Studenti by samozřejmě měli poznat Irinu, Davida a Martina, ale nebudou vědět, kdo je dívka s telefonem. Můžou hádat, kdo tato dívka je, kde je, co dělá  a jaký má vztah k ostatním. Poté poprvé poslouchají text a svůj odhad korigují.

 

Varianta: 1. poslech (bez učebnice). Učitel využije fotografie k textu pro 1. poslech. V tomto případě označí fotografie nápisy A, B a  C  (zpřeházeně, např. David ve dveřích je situace A) a nechá během poslechu studenty tyto situace seřadit tak, jak jdou v textu za sebou.

 

2. poslech (bez učebnice). Kvíz Schéma 9A. Učitel vysvětlí, že v kvízu se objeví formy futura (vyznačené tučně). Studenti dostanou čas cca 3 minuty na přečtení kvízu a jeho pochopení. Učitel monitoruje a kontroluje porozumění kvízu, což by neměl být velký problém, protože povědomí o futuru existuje ve všech jazycích. Poté studenti poslouchají a zatrhávají, co slyší. Výsledek porovnají ve dvojicích a poslouchají pro kontrolu nejasností ještě jednou.

 

 

Analýza textu (s učebnicí). Poté si studenti otevřou učebnice, text si potichu čtou a samostatně překládají pomocí slovníčku na str. 28. Pak učitel vysvětlí to, čemu studenti neporozuměli. Teprve pak následuje hlasité čtení ve dvojici.

 

 

Aktivita: Opakování dialogu Schéma 9B. Rozstříhat a skládat, nebo řadit pomocí čísel.

 

 

str.23/cv. 4, 5, 6, 7

V těchto čtyřech cvičení se procvičují tři typy budoucího času: budoucí čas slovesa být (cv. 4), budoucí čas imerf. sloves (cv.6) a budoucí čas sloves pohybu (cv. 6). Cvičení 7 je věnováno procvičení všech těchto tří typů budoucího času.

 

Aktivita: Procvičení budoucího času. Hra Jasnovidec. Karty Schéma 9E. Rozstříhat. Studenti pracují v páru. Každý student si vylosuje tři karty a dá je svému partnerovi. Ten dělá jasnovidce a prorokuje mu budoucnost. Např. Pojedeš na dlouhou cestu. Budeš psát test.

Poznámka: Mimo lekci 9 je tato hra vhodná i na začátku nového roku, kdy se chceme "dozvědět", co nás v novém roce čeká.

 

str. 23/cv. 8

 

V tomto cvičení se procvičují prepozice do, na, a k/ke. Toto cvičení k jejich procvičení nestačí, proto lze použít i následující aktivity.

 

Aktivita 1: Procvičení prepozic v/ve, do, na, a k/ke  Schéma 9C. Studenti doplňují prepozice v/ve, do, na, a k/ke do Dialogu 1, 2 a 3. Poté kontrolují poslechem.

 

Aktivita 2: Procvičení prepozic do, na, a k/ke  Schéma 9F. Rozstříhat, skládat ke správným prepozicím.

 

Aktivita 3: Procvičení prepozic do, na, k/ke a dopravních prostředků. "Chodička" Schéma 9D. Rozstříhat po čerchovaných čarách (pozor – ne uprostřed) a uprostřed přeložit. Studenti chodí třídě. Drží kartičku tak, aby byly vidět jenom lokality, ale nebyly vidět dopravní prostředky.

Student A: Kam jedeš? Přitom ukazuje svou kartičku s lokalitou tak, aby student B viděl nápis Restaurace.

Student B: Jedu do restaurace.

Student A: Jedeš autem nebo tramvají?

Student B: Tramvají.

Varianta: Lokality lze nahradit obrázkem, např. z www.google.com/images. Pak je tato chodička ještě zajímavější. 

Aktivita 4: Zadání pro studenty: Váš kamarád přijede do ČR. Tvořte dialog. Schéma 9N (Připravuje se). Průběh aktivity: Studenti pracují v párech. Nejprve v páru vyplní tabulku a dohodnou se na programu a termínech. Poté předvedou dialog.

 

str. 24/cv.13

 

Před tímto cvičením doporučuju udělat Schéma 7R na procvičení statických versus dynamických sloves. Rozstříhat, řadit do dvou skupin, tvořit věty.

 

str. 27/Komiks

 

Aktivita: Pravdivá a nepravdivá tvrzení pro poslech komiksu (bez učebnice) Schéma 9M.

 

Částečně vymazaný komiks Schéma 9H .

 

Zcela vymazaný komiks Schéma 9I.

 

 

Aktivity po dokončení lekce

Projekt Schéma 9G. Moje příští dovolená. Studentí píšou, kam pojedou a co tam budou dělat. Můžou nakreslit nebo nalepit obrázek. Obrázky najdou na www.google.com/images. Pokud se blíží Vánoce, můžou studenti psát o tom, co budou dělat na Vánoce (předučit sl. zásobu!).

 

Test Schéma 9J. Část pro učitele Schéma 9K.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :